AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa poszczególnych państw, regionów i świata, które mogą być powodowanie konfliktami zbrojnymi mającymi swój naturalny charakter zjawiska społecznego, zmuszają strategów i analityków wojskowych do nieustannego zadawania sobie pytania: jaka będzie przyszła wojna?

Model przyszłych konfliktów zbrojnych (scenariusz) został opracowany w Akademii Wojsk Lądowych i funkcjonuje pod nazwą „Trzecia wojna Światowa Delta –TWSD”, pierwotna studyjna nazwa to „Trzecia Wojna Światowa Minus”. Model ten zakłada, że potencjalne przyszłe konflikty zbrojne będą rozgrywane w trzech obszarach: wojny w cyberprzestrzeni, wojny informacyjnej i wojny technologicznej w obszarze działań kinetycznych. Użyte w nazwie modelu określenie Delta, to a priori przyjęty błąd predykcji, który zwiększa jego wiarygodność. Dzisiaj nie mamy wątpliwości że błąd predykcji powinien być pomniejszony o zagrożenia biologiczne, natomiast model TWSD rozszerzony o obszar wojny biologicznej. Akademia Wojsk Lądowych wystąpiła z inicjatywę i wspólnie ze specjalistami z dziedziny zagrożeń biologicznych będzie prowadziła badania naukowe w tym obszarze.

Efektywne prowadzenie działań w każdym wyżej wymienionym obszarze, a także aktywne rozpoznawanie i neutralizowanie zagrożeń biologicznych, wymagać będzie zastosowania oryginalnych metod i środków walki przy współpracy z licznymi podmiotami z pozamilitarnego układu. Kluczową niewątpliwie rolę do odegrania w przyszłych konfliktach zbrojnych będą nadal miały wojska specjalne, które posiadają potencjał pozwalający osiągać niewielkimi siłami cele nie tylko taktyczne, ale także operacyjne i w wielu przypadkach strategiczne. Akademia Wojsk Lądowych, która jako jedyna uczelnia kształci przyszłych dowódców plutonów na potrzeby nie tylko wojsk lądowych, dostrzegła istotną potrzebę Sił Zbrojnych polegającą na zwiększeniu możliwości w zakresie kształcenia i szkolenia specjalistycznego kandydatów na oficerów w korpusie osobowym wojsk specjalnych oraz szkolenia specjalistycznego oficerów wojsk specjalnych w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych, a także potrzebę prowadzenia na szerszą skalę badań naukowych dotyczących działania wojsk specjalnych. Wielce istotnym zagadnieniem jest zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości kandydatów na oficerów w zakresie współdziałania różnych rodzajów wojsk z wojskami specjalnymi.

Z inicjatywy Akademii w dniu 22.04.2020 r. Rektor – Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka i Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych gen. bryg. dr inż. Sławomir Drumowicz podpisali List intencyjny dotyczący współpracy. Współpraca Akademii Wojsk Lądowych z Dowództwem Komponentu Wojsk Specjalnych obejmować będzie kształcenie i szkolenie specjalistyczne kandydatów na oficerów w korpusie osobowym wojsk specjalnych oraz szkolenie specjalistyczne oficerów wojsk specjalnych w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych. Ponadto w ramach współpracy Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych zapewni Akademii Wojsk Lądowych w jednostkach sobie podległych, wsparcie w zakresie szkolenia specjalistycznego dla kształconych i szkolonych kandydatów na oficerów i żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym wojsk specjalnych oraz w określonym przez strony zakresie dla pozostałych korpusów osobowych kształconych i szkolonych w Akademii.

W celu realizacji współpracy na satysfakcjonującym strony poziomie, Akademia sformuje w strukturach Instytutu Dowodzenia Zakład Działań Specjalnych. Obsadę etatową zakładu stanowić będą doświadczeni oficerowie, którzy pełnili zawodową służbę wojskową w jednostkach specjalnych: Grom, Formoza i Agat.

Rozmowa Rektora – Komendanta gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupki z Dowódcą Komponentu Wojsk Specjalnych gen. bryg. dr. inż. Sławomirem Drumowiczem o szczegółach porozumienia o współpracy odbyła się w formule telekonferencji.

W spotkaniu udział wzięli: płk dypl. Marian Paraniak – Szef Szkolenia DKWS, płk Wojciech Smołuch – Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych, płk dypl. Krzysztof Grabowski – Prorektor ds. Dydaktycznych i płk dr hab. inż. Norbert Świętochowski – Dyrektor Instytutu Dowodzenia.


tekst i zdjęcia: AWL

 

Back to top