INSTYTUT DOWODZENIAW dniach 05.09.-01.12.2017 r. kadra dydaktyczna Instytutu Dowodzenia realizowała praktyki stażowe w jednostkach wojskowych 16 Dywizji Zmechanizowanej. Celem przedsięwzięcia była wymiana doświadczeń oraz podnoszenie umiejętności metodycznych w zakresie realizacji szkolenia w jednostkach wojskowych. W praktykach brali udział mjr dr inż. Mariusz Falkowski oraz kpt. mgr inż. Paweł Łaski.


Mjr Falkowski pełnił służbę w 15 Mazurskim Batalionie Saperów w m. Orzysz na stanowisku Oficera Sekcji S-3, gdzie realizował zadania operacyjne m.in. w ćwiczeniu poligonowym pk. KUNA-17 oraz w ćwiczeniu taktycznym z wojskami pk. DRAGON-17. Ponadto, nadzorował z ramienia dowódcy realizację zadań szkoleniowych w podległych pododdziałach bsap. Za swoje zaangażowanie i okazałą pomoc dydaktyczno-szkoleniową został wyróżniony listem gratulacyjnym przez dowódcę 15 bsap, Pana ppłk. R. Kamińskiego.
Z kolei kpt. Łaski realizował praktykę w 11 Mazurskim Pułku Artylerii w Węgorzewie, wykonując zadania w 3 dywizjonie artylerii rakietowej na stanowisku Szefa Sekcji S-2. W czasie trwania praktyki brał czynny udział m.in. w ćwiczeniach poligonowych pk. KORMORAN-17 i GEPARD-17 oraz w ćwiczeniu taktycznym z wojskami pk. DRAGON-17, gdzie realizował przeprawę przez rzekę NAREW. Za poświęcony trud oraz sumienne wykonywanie postawionych mu zadań został wyróżniony listem gratulacyjnym przez dowódcę Pułku, Pana płk. J. Werę.

Tekst: mjr Falkowski
Zdjęcia: mjr Falkowski i kpt. Łaski

 

Back to top