INSTYTUT DOWODZENIA


W dniach 05.02÷29.03.2018 r. kadra dydaktyczna Instytutu Dowodzenia realizowała praktyki stażowe w jednostkach wojskowych 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Celem przedsięwzięcia była wymiana doświadczeń oraz podnoszenie umiejętności metodycznych w zakresie realizacji szkolenia w jednostkach wojskowych. W praktykach brali udział mjr Antoni Mondel oraz kpt. Dariusz Gąsior.

 

Mjr Antoni Mondel pełnił służbę w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej (17WBZ) w m. Międzyrzecz na stanowisku Szefa Sekcji Wojsk Inżynieryjnych Pionu Szkolenia 17WBZ, gdzie brał udział w:
1)    przygotowaniu i realizacji ćwiczenia epizodycznego jako z-ca Kierownika ćwiczenia Dowódcy 17WBZ z uruchomieniem III ZD WSłD brygady w ramach Zarządzania i Reagowania Kryzysowego;
2)    przygotowaniu i realizacji treningu sztabowego 17WBZ pk. „GWDA-18” na stanowisku oficera Sekcji WInż.;
3)    przygotowaniu dokumentacji do treningu sztabowego 5bsap pk. „Lubsza-18”;
4)    kontroli przebiegu treningu sztabowego 5bsap pk. „Lubsza-18”;
5)    przygotowaniu działania elementów inżynieryjnych (IPO, zawała leśna, pozorowanie działania artylerii) na kursie szkoleniowo-metodycznym Dowódcy 17WBZ;
6)    ćwiczeniu instruktażowo-metodycznym Dowódcy 17WBZ;
7)    opracowaniu dokumentacji i realizacji zajęć metodycznych z instruktorami inż.-sap. 17WBZ;
8)    planowaniu miesięcznym oraz kwartalnym na szczeblu batalionu (5bsap w Krośnie Odrzańskim) oraz brygady 17WBZ (Międzyrzecz);
9)    przygotowaniu i realizacji szkolenia z dowódcami pododdziałów i oficerami S-3 w ramach Dni Gotowości Mobilizacyjnej i Bojowej nt. „Zasad planowania szkolenia na szczeblu batalionów po mobilizacyjnym rozwinięciu”;
10)    przygotowaniu i realizacji serii wykładów dla Szefów Pionów i Sekcji oraz dowódców pododdziałów 17WBZ z zakresu inżynierii wojskowej;
11)    pracach zespołu organizacyjnego do przygotowania zawodów „LONGSHOT”;
12)    pracach zespołu autorskiego do przygotowania ćwiczenia z wojskami pk. „GEPARD-18”;
13)    przygotowaniu i uaktualnieniu dokumentacji WInż. do kontroli przez Szefa Szkolenia 11LDKPanc.;
14)    bieżącej działalności Sekcji WInż. Pionu Szkolenia 17WBZ;
15)    sprawowaniu nadzoru z ramienia Szefa Szkolenia w realizacji zadań szkoleniowych realizowanych przez pododdziały 17WBZ.
Za swoje zaangażowanie i okazaną pomoc dydaktyczno-szkoleniową został wyróżniony listem gratulacyjnym przez Dowódcę 17WBZ, Pana płk. R. Kosowskiego.
Z kolei kpt. Dariusz Gąsior pełnił służbę w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie na stanowisku Zastępcy Dowódcy Dywizjonu – Szefa Sztabu Dywizjonu, gdzie realizował zadania związane z działalnością bieżącą i operacyjną dywizjonu przeciwlotniczego (występując również w roli Szefa Zespołu Autorskiego oraz Szefa Zespołu Analizy, Oceny i Omówienia ćwiczenia, w ramach realizacji treningu sztabowego PIENIA-18). Przeprowadził szereg wykładów, seminariów oraz metodycznych zajęć pokazowych, a także uczestniczył w realizacji zadań przez dplot w ramach dni Gotowości Mobilizacyjnej i Bojowej. Ponadto, w terminie 23.02-22.03.2018 r. wziął udział w zgrupowaniu poligonowym WOPL RSZ, którego celem m.in. była realizacja zadań ogniowych z wykorzystaniem Zautomatyzowanego Systemu Dowodzenia Łowcza-Rega. Realizując zadania na SD dplot wykazał się niebywałym zaangażowaniem, umiejętnością działania w warunkach obciążenia stresem oraz zdolnością adaptacji do zmieniających warunków.
Za swoje zaangażowanie i wzorowe wywiązywanie się ze swoich obowiązków służbowych realizując często zadania wykraczające poza ich zakres obowiązków - został wyróżniony listem gratulacyjnym przez Dowódcę Dywizjonu Przeciwlotniczego, Pana ppłk. Piotra JARACZEWSKIEGO.


Tekst: mjr Mondel i kpt. Gąsior.
Zdjęcia: mjr Mondel, kpt. Gąsior oraz żołnierze dplot 10BKPanc.

 

Back to top