WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Władze Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie spotkały się z panią Krystyną Trzeplą oraz dr. Ivanem Majchutem goszczącymi w AWL w ramach programu Katedra Ad Hoc.

Dziekan WNoB płk dr hab. inż. Witalis Pellowski powitał zagranicznych gości i przybliżył im strukturę, zamierzenia i perspektywy Wydziału. Zaprosił gości do publikowania i recenzowania artykułów w nowym czasopiśmie wydziałowym “Voice of Security Awareness”. Prodziekani: ppłk dr Zbigniew Grobelny (prodziekan ds. dydaktycznych), ppłk Piotr Szczepański (prodziekan ds. studenckich) oraz mjr dr hab. Barbara Kaczmarczyk (prodziekan ds. naukowych) odpowiednio przybliżyli działalność naukową Wydziału, w tym realizowane i planowane projekty badawcze, organizację roku akademickiego i zainteresowania badawcze i dydaktyczne poszczególnych wykładowców oraz sukcesy studenckie w ostatnich latach. Następnie goście omówili swoje badania i pola zainteresowań oraz został stworzony wstępny projekt wspólnych, międzynarodowych projektów badawczych, przede wszystkim w zakresie zagrożeń środowiskowych oraz analiz działalności cywilno-wojskowej w misjach zagranicznych.

Po spotkaniu z władzami Wydziału pani Krystyna Trzepla i dr Ivan Majchut spotkali się z wydziałowym zespołem ds. jakości kształcenia. Ppłk dr Zbigniew Grobelny omówił program studiów pierwszego i drugiego stopnia, zmiany jakim program uległ w ostatnich latach, by jak najlepiej dopasować się do wymogów ministerialnych. Zespół omówił metody walidacji ocen, skupiając się przede wszystkim na czytelnym systemie, zrozumiałym dla studentów. Goście zgłosili postulaty ewentualnych zmian w ramach porównywania osiągnięć i kwalifikacji. Mjr dr hab. Barbara Kaczmarczyk, pełnomocnik ds. dyplomowania omówiła nowe zasady dyplomowania, które zostały porównane z systemem słowackim oraz obowiązującym na Uniwersytecie Kalifornijskim. Zaprezentowano przykładowe prace dyplomowe zarówno ze specjalności Zarządzanie Kryzysowe, jak i Bezpieczeństwo Lokalne, które zarówno pani Krystyna Trzepla, jak i dr Ivan Majchut ocenili pozytywnie. Zespół wraz z gośćmi porównali sylwetki absolwentów, podkreślając wiedzę, umiejętności i kompetencje, jakie posiadają absolwenci WNoB i absolwenci uczelni zagranicznych.

Kolejne spotkanie zostało ustalone pod koniec pobytu gości, celem walidacji i oceny przeprowadzonych zajęć.

Katedra i jakosc ksztalcenia

 

 

Back to top