WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


20 listopada br. w AWL przebywał prof. Volodymyr Komar z Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego w Iwano-Frankowsku.
Naukowiec wystąpił z wykładem na temat historii stosunków polsko-ukraińskich, poruszając trudne i bolesne momenty naszej wspólnej historii.

- Kolejna edycja największego ćwiczenia organizowanego przez Uczelnię pokazała, jak ważna i potrzebna jest teoria, która stanowi bazę do praktycznego działania. Uczestnicy KRYZYSU-17 udowodnili swój profesjonalizm, a zdobyte doświadczenia są bezcenne dla szybkiego i skutecznego reagowania na sytuacje kryzysowe – powiedział Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis Pellowski podczas seminarium podsumowującego największe ćwiczenie organizowane przez Akademię Wojsk Lądowych KRYZYS-17.

W Centrum Holokaustu i Ludobójstwa w Johannesburgu (RPA) odbyła się międzynarodowa konferencja na temat historii i wspomnień Sybiraków Południowoafrykańskich.

W dniach 23-27 października 2017 r. w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie gości płk rez. dr hab. Zdzisław Śliwa - Dziekanem Baltic Defence College w Tartu (Estonia) w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej „KATEDRA AD HOC”. Program przewiduje zapraszanie z zagranicy wybitnych naukowców, wykładowców, autorytetów naukowych i ekspertów, którzy prowadzą zajęcia dla studentów, słuchaczy, kursantów i kadry naukowo-dydaktycznej w formie cyklu wykładów.

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Błękitna armia i jej dowódca gen. Józef Haller”, która zgromadziła polskie i francuskie środowiska naukowe. Jej organizatorem było Ministerstwo Obrony Narodowej.

- Moją intencją jest współpraca z najlepszymi uczelniami zagranicznymi i krajowymi w zakresie tematyki podejmowanej na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych – powiedział Dziekan WNoB płk dr hab. inż. Witalis Pellowski witając w murach Uczelni dr Anke Schmidt-Felzmann, która przeprowadzi cykl wykładów w ramach ministerialnego programu „Katedra Ad-hoc”.

7 października br. na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018.

W dniu 22.06.2017 r. w Uczelni odbyło się Międzywydziałowe Seminarium Naukowe, w którym uczestniczyli przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej oraz Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie naszej Uczelni. Celem spotkania było nawiązanie ściślejszej współpracy, mającej na celu realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych.

W dniu 08.06.2017 r. podchorążowie – członkowie Naukowego Koła Pamięci Narodowej WSOWL wystąpili z wykładem pt. Polish winged Hussars - the most beautiful cavalry in the world. Słuchaczami wykładu byli zagraniczni studenci przebywający w naszej Uczelni w ramach programu Erasmus.

Ćwiczenie KRYZYS-17 zakończyło się szturmem na obiekt sportowy, w którym terroryści przetrzymywali zakładników.

Sytuacja zakładnicza trwała prawię dobę. Przez cały ten czas uczestnicy ćwiczenia pracowali na swoich stanowiskach. Negocjacje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów – sprawcy byli nieugięci, więc zadecydowano o szturmie. Pododdziały antyterrorystyczne Policji odbiły zakładników, którym została udzielona natychmiastowa pomoc medyczna.Szturm to ostatni element trzydniowego ćwiczenia reagowania kryzysowego zorganizowanego przez WSOWL we współpracy ze służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa.

Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis Pellowski spotkał się z Zastępcą Szefa Biura Operacji Antyterrorystycznych mł. insp. Mirosławem Wypychem. Podczas spotkania poruszono tematykę współdziałania Sił Zbrojnych z Policją oraz wymieniono się poglądami na temat realizacji i przebiegu ćwiczenia KRYZYS-17.

Wydarzenia stają się co raz bardziej dynamiczne. Noc była długa. Podchorążowie oraz studenci cywilni, a także służby i instytucje odpowiedzialne za zwalczanie zagrożenia próbowali uchronić mieszkańców Wrocławia oraz osoby będące w podróży przed skutkami skażenia sarinem. Miejscem akcji był Dworzec Główny PKP.

Dzień dobiega końca, ale nie dla uczestników ćwiczenia. Przed studentami oraz służbami i instytucjami zaangażowanymi w ćwiczenie Kryzys-17 stoją kolejne wyzwania. Uzbrojeni sprawcy wtargnęli do obiektu sportowego, gdzie odbywają się zawody piłki siatkowej. Napastnicy nie wahają się przed użyciem broni, oddali już kilka strzałów m.in. w stronę policji i aktualnie przetrzymują zakładników. Terroryści wysuwają żądania o podłożu politycznym.

Drugi dzień ćwiczeń KRYZYS-17 nadal stanowi ogromne wyzwanie dla jego uczestników.

W dniu 3 czerwca 2017 r. podchorążowie - członkowie Naukowego Koła Pamięci Narodowej WSOWL uczestniczyli w sobotnim festynie zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 21 na Osobowicach we Wrocławiu. Słoneczna pogoda sprawiła, że frekwencja wśród uczniów i rodziców dopisała. Nasi podchorążowie przygotowali atrakcje, które cieszyły się dużą popularnością wśród uczestników festynu. Spośród nich największą było strzelanie z ASG – replik broni, z czego korzystały nie tylko dzieci, ale również i ich rodzice.  Podchorążowie opowiadali również o trudach i zaletach żołnierskiej służby. Zaprezentowali także ekwipunek współczesnego żołnierza. 

Około godziny 9:09 w WSOWL ogłoszony został alarm pożarowy.W budynku dydaktycznym pojawił się ogień, który został zauważony przez jednego ze studentów uczelni. Do Centrum Powiadamiana Ratunkowego wpłynęła informacja o zaistniałym zdarzeniu. Szybka reakcja dyżurnych będących na służbie pozwoliła na opanowanie sytuacji kryzysowej. Zostały uruchomione wszystkie siły i środki wewnętrznego systemu ochrony uczelni.

W dniu 7 czerwca br. o godzinie 8:00 odbyło się spotkanie inaugurujące trzydniowe ćwiczenie KRYZYS_17, które otworzył Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk. dr hab. inż. Witalis Pellowski, który w swojej wypowiedzi podkreślił między innymi że bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych potrzeb każdego człowieka.

W minioną sobotę, 20 maja 2017 roku w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie zainaugurowano cykl seminariów dla Kandydatów, którzy chcieliby w przyszłości uzyskać stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Seminarium otworzył, a następnie poprowadził Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie – płk dr hab. inż. Witalis PELLOWSKI.

W ramach przygotowań do tegorocznej edycji ćwiczenia KRYZYS, 15 maja br., studenci Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych wzięli udział w szkoleniu przygotowanym przez zawodowych negocjatorów policyjnych z Warszawy.

Za niespełna miesiąc w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych odbędzie się trzecia edycja ćwiczenia KRYZYS. Tegoroczny scenariusz przewiduje m.in. ewakuację budynku w którym podłożono ładunek wybuchowy, sytuację zakładniczą w środkach transportu kolejowego oraz w obiekcie sportowym, a także skażenie chemiczne w budynku użyteczności publicznej.

W dniach 24-25 kwietnia br. Członkowie Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa brali udział w II Ogólnopolskiej Konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbyła się w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.. Celem Konferencji było wniesienie wkładu w dyskusję naukową dotyczącą sektora energetycznego. Podczas paneli plenarnych poruszono zagadnienia związane z bezpieczeństwem energetycznym, polityką energetyczną i transformacją rynku energetycznego. Przedstawiono również nowinki technologiczne związane z elektromobilnością, elektroenergetyką oraz smart grids.

W dniu 20 kwietnia 2017r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki rozpoczęła się organizowana cyklicznie już po raz trzeci przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwie konferencja pt. „Systemy ratownicze w Polsce, a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”. Konferencję uroczyście otworzył dziekan WNoB płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, który powitał zaproszonych gości oraz przybliżył uczestnikom tematykę debaty.

W drugim dniu III Konferencji naukowej pt. „Systemy ratownicze w Polsce, a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe” odbyły się warsztaty oraz ćwiczenie pt. „ Kooperacja służb podczas zdarzenia hybrydowego”. W dwunastu różnych miejscach na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych przeprowadzano różnego typu ćwiczenia.

19 kwietnia 2017 r. odbyła się odprawa nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie poświęcona ćwiczeniu Kryzys-17.

18 kwietnia 2017 r. w Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbyła się odprawa  poświęcona zaplanowanemu na początek czerwca br., ćwiczenia Kryzys-17, organizowanego przez Uczelnię po raz trzeci.

Dnia 5 kwietnia 2017 roku rozpoczęła się organizowana już po raz trzeci z rzędu przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki konferencja naukowa „Siły zbrojne a terroryzm”. Konferencję otworzył dziekan wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, który witając wszystkich uczestników, zarysował jej program oraz główne obszary problemowe.

Konferencję w drugim dniu obrad otworzył Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis Pellowski. Następnie płk rez. dr Krzysztof Klupa, przedstawił założenia zbliżającego się, a realizowanego już po raz trzeci przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych ćwiczenia pk." Kryzys-17". W tegorocznej edycji, obok studentów i wykładowców, weźmie udział szereg innych instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, w tym Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. W interesująco zapowiadającym się przedsięwzięciu organizatorzy zapowiedzieli bardzo ciekawy scenariusz.

W dniach 04-05.04.2017r. członkowie Medycznego Cywilno- Wojskowego Koła Naukowego wzięli udział w V Międzynarodowych Warsztatach Pola Walki organizowanych przez Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

W dniach 20-23.03.2017 r. w Ośrodku Szkoleniowym „ Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie, odbył się wyjazd metodyczno-szkoleniowy członków Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego. Celem wyjazdu było zapoznanie się uczestników z teorią i praktyką procedury MARCH(E) oraz przygotowaniem materiałów dydaktycznych dla uczniów szkół średnich.

1 marca 2017 roku członkowie Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego odwiedzili Centrum Symulacji Medycznej znajdujące się przy Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej. Działalność oraz metody nauczania przyszłych ratowników medycznych przedstawił Prodziekan Ratownictwa Medycznego WSPS mgr Tomasz Kulpo-Bagiński.

W murach naszej Uczelni 15.03.2017 roku rozpoczęto dwudniową II krajową studencką konferencję naukową nt. „Interdyscyplinarność bezpieczeństwa – teoria, praktyka, edukacja”. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia były: Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa oraz Naukowe Koło Pamięci Narodowej działające przy Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie WSOWL.

 

W ramach warsztatów organizowanych przez Naukowe Koło Dyplomacji i Protokołu Dyplomatycznego, 14 marca 2017 r. odbyło się trzecie już szkolenie praktyczne z protokołu dyplomatycznego i etykiety. Pierwsze dwa dotyczyły stosowania podstawowych zasad savoir-vivre, kurtuazji oraz etykiety w życiu codziennym i zawodowym.

W dniach 13-24 lutego 2017 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej odbył się kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Udział w kursie wzięli studenci, którzy na co dzień działają aktywnie w Medycznym Cywilno-Wojskowym Kole Naukowym.

W dniu 1 lutego 2017 roku odbył się Dzień Metodyczny Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie.

 

W dniach 19-21.12.2016 w Ośrodku Szkoleniowym „  Wysoki Kamień ”, odbył się wyjazd metodyczno-szkoleniowy członków Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego. Celem wyjazdu było zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania prowizorycznego i podstawowego sprzętu w działaniach ratowniczych w trudnych warunkach środowiskowych (terenach górzystych) oraz zaznajomienie z zasadami ratownictwa pola walki.

 

W dniach 14-16. 12. 2016 r. członkowie Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego, wzięli udział w kursie TCCC organizowanym przez firmę W.I.R SOF MED. CENTER. Szkolenie odbyło się w miejscowości Dobromierz i obejmowało tematykę szeroko rozumianego ratownictwa pola walki.

Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis PELLOWSKI spotkał się z przedstawicielami Hellenic Army Academy. Spotkanie zostało poświęcone możliwością współpracy naukowo-dydaktycznej WNoB WSOWL z grecką Akademią Wojskową.

Szanowni Państwo,

z radością i dumą chcielibyśmy poinformować, że Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 28 listopada 2016 Wydziałowi Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów plik pdf

 

W dniach 28–29.11.2016 odbyła się trzecia już edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej ICTS 2016 o tematyce Technika – Bezpieczeństwo – Obronność. Konferencję zorganizowały wspólnie dwa ośrodki akademickie: Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

 

W dniu 8.11.2016 r. odbyły się 3 warsztaty z cyklu „Ratownictwo dla każdego” zorganizowane przez Medyczne Cywilno-Wojskowe Koło Naukowe. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Medycyna wojskowa i ratownictwo taktyczne”. W przedsięwzięciu wzięli udział wojskowi i cywilni studenci, Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, oraz żołnierze, którzy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności o zakres udzielania pierwszej pomocy w strefach zagrożenia.

W dniach 7-8 listopada 2016r. w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni odbyła się „V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwa i Obronności Security & Defence” zorganizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego i Koło Naukowe Obronności Państwa.

28 października br. w sali kina WSOWL odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym absolwentom studiów magisterskich oraz licencjackich Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie.

W dniach 26-27 października 2016 roku odbyła się I konferencja naukowa nt. „Bezpieczeństwo w terenach przygranicznych”, którą zorganizował Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu wraz z Urzędem Miasta i Gminą Bogatynia.

Celem I konferencji naukowej było określenie płaszczyzn i obszarów współpracy Polski z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską w kontekście zagrożeń występujących w terenach przygranicznych oraz wstępne ustalenie zasad międzynarodowego reagowania na możliwe zagrożenia.

W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych odbył się kurs szkoleniowo-metodyczny dla żołnierzy i pracowników wojska Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie.

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu rozpoczęła rok akademicki na studiach niestacjonarnych. 1 października w uroczystej inauguracji roku 2016/2017 uczestniczył Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, studenci oraz kadra dydaktyczna WSOWL.

W dniu 11 września bieżącego roku Naukowe Koło Pamięci Narodowej WSOWL zorganizowało podróż delegacji podchorążych i kadry oficerskiej naszej Uczelni na uroczystości upamiętniające obronę Wizny, która miała miejsce w dniach 7-10 września 1939 r. Walki te określane są mianem Polskich Termopil. W ich trakcie kilkuset polskich żołnierzy pod dowództwem kpt. Władysława Raginisa w ciągu kilku dni powstrzymywało niemiecki korpus pancerny dowodzony przez gen. Heinza Guderiana i liczący ponad 40 tys. żołnierzy.

 

W Tallinnie odbyły się warsztaty naukowe Model European Union Tallinn 2016 zorganizowane przez Estonian Europe House Association.

W stolicy Estonii zebrali się przedstawiciele zarówno krajów członkowskich UE, jak i krajów aspirujących do członkostwa. W tym międzynarodowym wydarzeniu, jako jedyny reprezentant Polski wziął udział pracownik naukowy Wydziału Nauk o Bezpieczeństwa - mgr Filip Bryjka.

 

Zespół nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie, pod patronatem naukowym profesorów: Zbigniewa Ścibiorka i Zenona Zamiara, opracował podręcznik akademicki pt: „Teoretyczne i metodologiczne podstawy problemów z zakresu bezpieczeństwa”. Autorami poszczególnych rozdziałów opracowania są: I – Mariusz Wiatr, II – Robert Szandrocho, III – Marek Kulczycki, IV – Zenon Zamiar i Barbara Kaczmarczyk V – Witold Rynkiewicz, VI – Anatol Tichoniuk, VII – Zbigniew Ścibiorek, VIII, IX, X i XI – Marek Bodziany. Podręcznik został opublikowany przez Wydawnictwo Adam Marszalek z Torunia.

 

Back to top