WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


W dniu 10.04.2019 r. słuchacze kursu doskonalącego 8250037 ,,Organizacja kierowania ruchem wojsk’’ realizowanego przez Katedrę Logistyki AWL gościli w Centrum Kierowania Ruchem Wojsk na Teatrze w Oleśnicy.

Po przywitaniu przez Szefa CKRWnT, Pana ppłk. Sławomira STEFAŃSKIEGO przeprowadzona została część teoretyczna zajęć. W części wstępnej zajęć zostało omówione przeznaczenie, zadania i struktura organizacyjna jednostki oraz jej możliwości wykonawcze. Następnie przedstawione zostały najważniejsze zadania, a zwłaszcza  zaangażowanie Centrum w dyżur Wyszehradzkiej Grupy Bojowej Unii Europejskiej V4 2016 oraz w Międzynarodową Zintegrowaną Jednostkę Logistyczną Kierowania Ruchem Wojsk (MovCon MILU).

W dalszej części zajęć słuchacze przemieścili się na plac ćwiczeń, gdzie nastąpił pokaz sprzętu i wyposażenia PST. Zaprezentowane zostały między innymi  Mobilny Moduł Stanowiska Dowodzenia (MMSD) przeznaczony do zabezpieczenia miejsc pracy dowódczo-sztabowej w warunkach polowych oraz Punkt Wymiany Poczty Polowej (PWPP) na samochodzie HONKER 2424 furgon przeznaczony do pracy w systemie łączności Stanowisk Dowodzenia.

Zajęcia zakończyły się podsumowaniem, podczas którego słuchacze mieli okazję wymienić poglądy oraz doświadczenia dotyczące realizacji zadań podsystemu TiRW,
a w szczególności procesu RSOM.

 

Back to top