ODDZIAŁ KOORDYNACJI BADAŃ NAUKOWYCH 


 

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz osiągnięcia naukowe i osiągnięcia naukowo-techniczne przyznawane są corocznie. Oceną wniosków zajmuje się Zespół do Spraw Nagród zwany „Zespołem” powołanym przez Prezesa Rady Ministrów.

Wnioski należy składać do Zespołu w terminie do 31 stycznia danego roku.

W przypadku, gdy wnioskowana jest osoba, której nadano stopień naukowy w grudniu poprzedniego roku to termin składania wniosku do Zespołu przesuwa się do 28 lutego danego roku.

Wniosek o przyznanie nagrody zawiera:

  1. wskazanie wnioskodawcy;
  2. dane dotyczące kandydata do nagrody:
  • imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki, tytuł naukowy lub tytuł w zakresie sztuki;
  • nazwę zatrudniającej go jednostki i jej adres;
  1. uzasadnienie.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. za wyróżnione rozprawy doktorskie i wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego – odpowiednio rozprawę doktorską albo informację o osiągnięciach będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z recenzjami uzyskanymi w przewodzie doktorskim albo postępowaniu habilitacyjnym;
  2. za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub naukowo-techniczne – wybrane publikacje, patenty, autoreferat kandydata do nagrody, recenzję o dorobku uwzględniającą indeks cytowań, z pominięciem autocytowań, przygotowaną przez osobę posiadającą tytuł naukowy albo tytuł w zakresie sztuki, powołaną przez wnioskodawcę.

 Rozporządzenie  pdf button

 

 

Back to top