AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


 

Kierunek INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

- Specjalność Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni (BwC), studia inżynierskie I stopnia

 

Zachęcamy do studiowania w AWL, specjalność „cyber”.

Nowa specjalność na studiach inżynierskich od roku akademickiego 2019/2020 adresowana do osób, które postrzegają cyberbezpieczeństwo, jako istotny aspekt życia własnego i innych, a także różnorodnych organizacji w świetle zagrożeń związanych z użytkowaniem nowoczesnych technologii.

Zgodnie z powyższą wizją absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa będzie potrafił wykazać się efektami kształcenia w postaci znajomości podstaw teoretycznych oraz umiejętności praktycznych, które przede wszystkim dotyczą istoty, prawidłowości oraz problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji publicznych oraz struktur bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w cyberprzestrzeni. Posiadając podstawą wiedzę z zagadnień technicznych absolwent będzie rozumiał istotę bezpieczeństwa indywidualnego oraz organizacji w środowisku wirtualnym. Wiedza z zakresu wybranych dziedzin nauk technicznych oraz zadań i zasad funkcjonowania organów kierowania państwem oraz administracji rządowej - pomoże w zrozumieniu i usytuowaniu w strukturze władzy organów i podmiotów odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo.

 

Specjalność BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI

Specjalność wychodząca naprzeciw oczekiwaniom pracodawców oraz służb związanych z bezpieczeństwem państwa w aspekcie zapoznania się z podstawami bezpieczeństwa w środowisku cyberprzestrzeni.

Absolwenci zdobytą wiedzę i umiejętności będą potrafili zastosować w pracy zawodowej z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych oraz procedur, w tym związanych z realizowaniem zadań przez wybrane organy kierowania bezpieczeństwem teleinformatycznym. Dla najlepszych studentów będzie istniała możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego ich wiedzę oraz umiejętności (ORGANIZATOR SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA IT).

 

Wybrane przedmioty z programu studiów

Podczas realizacji procesu dydaktycznego w grupie treści specjalistycznych dla specjalności Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni przewidywane są zajęcia z przedmiotów będących fundamentem wiedzy dla przyszłego inżyniera. Wśród problematyki poruszanej podczas studiów na profilu praktycznym przewidywane są teoretyczne oraz praktyczne podstawy z obszarów: 

  1. Bezpieczeństwo informacyjne w obszarze Inżynierii Bezpieczeństwa.
  2. Podstawy sieci teleinformatycznych.
  3. Bezpieczeństwo systemów informatycznych.
  4. Podstawy kryptograficznej ochrony informacji.
  5. Paradygmaty programowania obiektowego/ skryptowego.
  6. Teleinformatyczne wspomaganie zarządzania kryzysowego.
  7. Bezpieczeństwo funkcjonowania w środowisku cyberprzestrzeni.

 

Możliwości zatrudnienia

Zaletą wyboru tej specjalności są zwiększające się potrzeby na rynku pracy w zakresie praktycznych znajomości zasad bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni. Zajęcia prowadzić będzie kadra dydaktyczna posiadająca doświadczenie praktyczne.

Absolwent specjalności BwC będzie przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych na różnych szczeblach zarządzania w strukturach IT odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Oferta programowa zbudowana jest w  sposób uwzględniający zagadnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni w  wielu obszarach, w tym w podmiotach gospodarczych oraz jednostkach organizacyjnych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, między innymi w przedsiębiorstwach. Wiedza i umiejętności w zakresie organizacji systemu bezpieczeństwa IT, umożliwi absolwentowi podjęcie pracy na wybranych stanowiskach w formacjach mundurowych oraz w służbach państwowych związanych z bezpieczeństwem. Praktyki dla studentów przewidują zdobywanie wiedzy nie tylko teoretycznej, lecz także wynikającej z doświadczeń instytucji zhierarchizowanych oraz przemysłu.

 

Każdy pracodawca, który wiedzę ceni, specjalność Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni szybko doceni…

 

Sekcja Rekrutacji:

tel. 261 658 - 576

tel./fax. 261 658 - 151

REKRUTACJA

 

Back to top