BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ AWL


Ogłoszenia - przetarg

WYMIANA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO OD BUDYNKU NR 105 DO BUDYNKU NR 128

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ - formularze, wzór umowy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Szkic - droga do bud. 128

Przedmiar robót

 

ZAKUP RYB ŚWIEŻYCH, MROŻONYCH, OWOCÓW MORZA I RYB PRZETWORZONYCH NA POTRZEBY AWL W 2019 ROKU

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

ZAKUP WARZYW I OWOCÓW NA 2019 ROK

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Uwaga: zmiana treści druku oferty - dotyczy częsci IV-VIII

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY REALIAZACJI GRANTÓW BADAWCZYCH

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do siwz

Modyfikacja i wyjaśnienia treści siwz 15 października 2018r.

Modyfikacja treści siwz 16 października 2018r.

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ PIECZYWA I ARTYKUŁÓW CUKIERNICZYCH NA POTRZEBY AWL W 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

JEDZ

JEDZ - ESPD

 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY WIATY NR 110

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

JEDZ

Zestawienia kosztów zadania

Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego

Mapa do celów opiniodawczych

Modyfikacja i wyjaśnienia treści siwz z dnia 09 października 2018r.

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacjj

 

 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ STANOWISKA DO EDYCJI ŚRODOWISKA WALKI

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowu

ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH RÓŻNYCH NA POTRZEBY AWL W 2019 R.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ - formularze

JEDZ.docx

JEDZ - ESPD

Wyjaśnienia treści siwz z dn. 26.09.2018

ZAKUP ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH NA POTRZEBY AWL W 2019 R.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Siwz załączniki - opis przedmiotu zamówienia, formularze, wzór umowy

JEDZ.docx

JEDZ-ESPD

Modyfikacja treści siwz z 3 października 2018 r.

ZAKUP MIĘSA, WĘDLIN I DROBIU NA POTRZEBY AWL W 2019 R.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Siwz załączniki - opis przedmiotu zamówinia, formularze, wzór umowy

JEDZ.doc

JEDZ-ESPD

USŁUGA ZAKWATEROWANIA POZA TERENEM AWL

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

Załączniki do ogłoszenia

 

Back to top