BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ AWL


Ogłoszenia - przetarg

DOKOŃCZENIE BUDOWY BUDYNKU NR 5 W OŚRODKU JAZDY KONNEJ AWL W RAKOWIE WIELKIM

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ - formularze, wzór umowy

Pozwolenie na budowę

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Protokoły odbiorów - formularze

Dokumentacja projektowa, przedmiar robót

 

PRZEBUDOWA BUDYNKU MARS PRZY UL. ŻELAZNEJ 46 WE WROCŁAWIU

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do siwz - formularze

Opis techniczny PW

Rys. Konstrukcja schodów

Rys. Rzut przyziemia

Ogólny harmonogram rzeczowo-finansowy

Dokumentacja projektowa

 

OCHRONA OSÓB I MIENIA W KOMPLEKSACH KOSZAROWYCH AWL WE WROCŁAWIU, RAKOWIE WIELKIM ORAZ SZKLARSKIEJ PORĘBIE W LATACH 2019-2021 PRZEZ SPECJALISTYCZNĄ UZBROJONĄ FORMACJĘ OCHRONNĄ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do siwz

Istotne postanowienia treści umowy

Umowa powierzenia i przetwarzania danych osobowych

JEDZ

JEDZ espd-request

 

 

 

ZAKUP WRZA Z DOSTAWĄ SAMOCHODU TERENOWO-OSOBOWEGO

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU BIUROWEGO - II POSTĘPOWANIE

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia treści siwz z 10.08.2018 r.

USŁUGA ZAKWATEROWANIA POZA TERENEM AWL

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

Załączniki do ogłoszenia

 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKU ZAKŁADU SYMULACJI TAKTYCZNYCH

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

JEDZ

Wytyczne do projektowania

Mapa poglądowa

Wzór - Zestawienia kosztów

Wyjaśnienia treści siwz z dnia 20 lipca 2018r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA 06 LIPCA 2018R.

 

WYKONANIE SYSTEMÓW ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU
I TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ W BUDYNKU SZTABOWYM

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warynków zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego

Zestawienie kosztów zadania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia i modyfikacja treści siwz z dnia 21 czerwca 2018r.

WYKONANIE DOKUEMNTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY INSTALACJI

TELEINFORMATYZNEJ W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

JEDZ

Instrukacja Bezpieczeństwa przemysłowego

Zestawienie kosztów zadania

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROZBUDOWY INSTALACJI TELEINFORMATYCZNEJ W BUDYNKU NR 19

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Program funkcjonalno-użytkowy część jawna

Załącznik do PFU część jawna

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Back to top