ODDZIAŁ KOORDYNACJI BADAŃ NAUKOWYCH 


 

 • Narodowe Centrum Nauki ( NCN )
  jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie. 
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ( NCBiR )
  jest agencją zajmującą się zarządzaniem i realizacją strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności. 
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ( FNP )
  jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. 
 • Witryna internetowa Komitetu Badań Naukowych (archiwalna)
  Działalność statutowa placówek naukowych badania własne szkół wyższych, międzynarodowe specjalne programy badawcze (zw. SPUB-M), specjalne urządzenia badawcze (zw. SPUB-U), w tym z zakresu infrastruktury informatycznej współpraca z zagranicą. 
 • Witryna OPI
  Gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji naukowej i technicznej o stanie nauki polskiej i wynikach badań naukowych prowadzonych w kraju i za granicą; przygotowywanie i udostępnianie informacji niezbędnej do technicznego wspomagania procesów organizacji i finansowania badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych; świadczenie usług informacyjnych dla potrzeb instytucji naukowych i badawczo-rozwojowych w kraju; prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. 
 • Witryna Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej
  NASK JBR (Jednostka Badawczo Rozwojowa) działa na polskim rynku teleinformatycznym od 1991 roku. Jako pierwsi w Polsce zbudowaliśmy ogólnokrajową sieć komputerową WAN i połączyliśmy ją ze światem, będąc do 1996 roku jedynym operatorem Internetu w kraju. 
 • Witryna PAN
  Polska Akademia Nauk, jest państwową instytucją naukową. Działa ona poprzez wyłonioną w drodze wyborów korporację uczonych oraz placówki naukowe. Akademia służy rozwojowi nauki, jej promocji, integracji i upowszechnianiu oraz przyczynia się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej. 
 • Science Daily Magazine
  Świeże doniesienia ze świata nauki, medycyny i techniki. Podane w prostej formule najnowsze informacje, grupy dyskusyjne. Galeria zdjęć. 
 • The ABC's of Nuclear Science
  Strona jest poświęcona tajnikom nauki nuklearnej. Sporo przydatnych informacji na temat atomów, neutronów ,reakcji, cząstek radioaktywnych. 
 • Nature
  międzynarodowy magazyn internetowy obejmujący zagadnienia nauki, aktualizowany co tydzień 
 • Europejska Agencja Obrony ( EDA )
  powołana na podstawie wspólnego działania Rady zajmuje się zagadnieniami z obszaru zdolności obronnych UE oraz wzmocnienia potencjału europejskiego przemysłu obronnego i bazy technologicznej. 
 • Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich ( KRASP )
  jest dobrowolnym zrzeszeniem rektorów polskich szkół wyższych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub uprawnienia równorzędne. Konferencja podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji narodowej oraz działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury. 
 • Nauka w Polsce
  to serwis internetowy redagowany przez dziennikarzy PAP, a finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odnotowuje na bieżąco osiągnięcia polskich naukowców, popularyzując rodzimą naukę. 
 • Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
  portal poświęcony środowisku studenckiemu, których przedstawiciele uczestniczą w pracach organów władzy publicznej m.in. Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Komisjach Sejmu i Senatu RP, ciałach roboczych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
 • Naukowi.pl
  portal poświęcony osobom zajmujących się popularyzacją nauki w Polsce: etatowych dziennikarzy, freelancerów, naukowców, rzeczników prasowych instytucji naukowych, a także specjalistów od public relations. 
 • Rada Młodych Naukowców
  jest agendą do wspieranie dynamicznego rozwoju karier młodych naukowców m.in. poprzez wprowadzanie regulacji umożliwiających wzmocnienie potencjału naukowego młodego pokolenia uczonych. 
 • Portal Innowacji
  omawiający rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 2.1.3, Program Operacyjny Kapitał Ludzki). 
 • MIT OpenCourseWare
  materiały edukacyjne udostępnione przez Massachusetts Institute of Technology

 

 

Back to top