WYDAWNICTWO AWL  


 1. Każdy złożony w wydawnictwie tekst podlega niezależnej recenzji naukowej. Recenzję główną przygotowują osoby legitymujące się co najmniej stopniem naukowym doktora habilitowanego. Wydawnictwo nie gwarantuje pozytywnej recenzji zgłoszonego tekstu. Recenzja w każdym przypadku jest obiektywna. W praktyce wydawnictwa zastosowanie ma tzw. „podwójna ślepa recenzja” (double-blind-review). Na etapie recenzji Recenzent i Autor nie znają swojej tożsamości. Informacje te podawane są do wiadomości stron po recenzji i wydaniu publikacji (brak konfliktu interesów).
 2. Etapy kwalifikacji tekstu do wydania:
  • Przesłanie tekstu sformatowanego zgodnie ze standardem edycyjnym wydawnictwa.
  • Po recenzji wewnętrznej, skierowanie tekstu do recenzji zewnętrznej. Czas oczekiwania na wyniki wynosi od 7 do 30 dni.
  • Trzy rezultaty recenzji: 1. przyjęcie tekstu bez poprawek; 2. skierowanie tekstu do modyfikacji zgodnie z uwagami Recenzenta; 3. odrzucenie tekstu.
  • Nazwiska Recenzentów ujawniane są po wydaniu publikacji.
  • Autor ma 10 dni na wniesienie ewentualnych modyfikacji w tekście zgodnie z uwagami Recenzenta(ów).
  • Podpisanie umowy wydawniczej i wniesienie opłaty.
  • Skład publikacji po wprowadzeniu ostatecznych korekt przez redaktora.
  • Publikacja zgodnie z terminami uwzględnionymi w planie wydawniczym lub indywidualnymi ustaleniami.
  • Każdy przypadek nierzetelności naukowej będzie ujawniany (w tym z zastosowaniem procedury powiadomienia odpowiednich instytucji).
 3. Oryginalność tekstu złożonego w wydawnictwie jest weryfikowana przez  system antyplagiatowy.  Za treści prezentowane w artykułach/rozdziałach ponoszą odpowiedzialność Autorzy.
 4. Wydawnictwo szczególnie przestrzega przed: a) przepisywaniem tekstów z innych publikacji (w tym stron internetowych) i ich kompilacją. Tekst przepisany, nawet z uwzględnieniem przypisu, jest plagiatem; b) nierzetelnym cytowaniem: tekst przytaczany bezpośrednio za autorem należy ująć w „” lub wyodrębnić kursywą; c) manipulowaniem przypisami:  „sztucznym” wzbogacaniem bibliografii. W spisie wykorzystanych źródeł należy uwzględnić wyłącznie publikacje przytoczone w przypisach.
 5. Wydawca podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania zjawisk ghostwriting oraz guest authorship. W umowie wydawniczej Autor potwierdza przestrzeganie zasad etyki publikacji naukowych, wskazuje udział procentowy w powstaniu dzieła (w przypadku tekstów współautorskich). Ponadto Autor już na etapie rejestrowania tekstu oraz dalej na etapie podpisania umowy wydawniczej (w sytuacji uzyskania pozytywnej recenzji) składa oświadczenie, w którym potwierdza, że: 1) przedłożony Wydawcy do rozpatrzenia tekst jest w pełni oryginalny i nie narusza w żaden sposób praw osób trzecich; 2) jest świadomy, że w sytuacji ujawnienia PLAGIATU w przedłożonym Wydawcy tekście, Wydawca poinformuje afiliowaną jednostkę (tj. jednostkę naukową reprezentowaną przez Autora tekstu) o wykryciu plagiatu, co może wiązać się ze wszczęciem postępowania wyjaśniającego oraz dyscyplinarnego prowadzonego w przypadku podejrzenia popełnienia przez studenta/doktoranta/pracownika naukowego plagiatu. Pozostałe kwestie dotyczące ochrony własności intelektualnej, praw autorskich i praw pokrewnych oraz odpowiedzialności Autora i Wydawcy wynikającej z publikacji opracowania reguluje umowa wydawnicza.

 

Back to top