BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW  


 

 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzające wysokość dochodu studenta oraz pełnoletnich członków rodziny studenta osiągnięty w 2018 r. opodatkowany na zasadach określonych według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (student, rodzice, pełnoletnie uczące się rodzeństwo studenta, nawet, jeśli nie uzyskały w 2018 r. żadnego dochodu lub nie figurują w ewidencji organu podatkowego) – zaświadczenia
  z US rodzice rozliczający się razem lub oddzielni zobowiązani są złożyć oddzielne zaświadczenia;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem lub kartą podatkową składają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2018 r. zawierające informacje o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku;
 • zaświadczenie z ZUS, KRUS o wysokości składki zdrowotnej w 2018 r. (Zaświadczenie z KRUS
  o wysokości odprowadzonej składki zdrowotnej tyczy się tylko osób pobierających rentę lub emeryturę rolniczą) ;
 • zaświadczenie o wysokości dochodów studenta lub członka rodziny studenta o osiągniętych dochodach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r. (jeżeli świadczył pracę za granicą);
 • zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy, z prawem lub bez prawa do zasiłku, studenta lub członków jego rodziny. Jeżeli otrzymywane były świadczenia z UP zaświadczenie musi zawierać informację o wysokości uzyskiwanego zasiłku netto i okresie jego otrzymywania;
 • zaświadczenia z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego posiadanego w roku 2018, wyrażonej w hektarach fizycznych oraz przeliczeniowych ogólnej powierzchni;
 • zaświadczenie z KRUS o wysokości otrzymanego w 2018 r. zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego przysługującego rolnikom w myśl przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • umowę dzierżawy gospodarstwa rolnego (w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników) oraz oświadczenie o wysokości czynszu dzierżawnego wyrażone w zł;
 • oświadczenia studenta i członków rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w 2018 r.– obowiązkowo;
 • odpis aktu zgonu w przypadku, gdy rodzic/rodzice nie żyją;
 • zupełny akt urodzenia, jeżeli ojciec jest nieznany;
 • akt małżeństwa studenta, jeżeli pozostaje w związku małżeńskim;
 • zaświadczenia  o uczęszczaniu rodzeństwa/dziecka studenta do szkoły lub szkoły wyższej;
 • zaświadczenia z MOPS/GOPS o wysokości pobranych świadczeń w 2018 r; (np. zasiłki celowe, pielęgnacyjne, rodzinne, opiekuńcze, fundusz alimentacyjny itp.);
 • kopię (oryginał do wglądu) prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację studenta lub rodziców studenta;
 • kopię (oryginał do wglądu)  odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu ugody sądowej;
 • zaświadczenie od komornika w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w 2018 r.;
 • zaświadczenie o wysokości świadczeń pobranych z Funduszu Alimentacyjnego w 20108 r.,
 • jeżeli po roku 2018 nastąpiła utrata lub przybycie dochodu w rodzinie studenta, dodatkowo należy złożyć dokumenty potwierdzające datę i wysokość utraconego/uzyskanego dochodu – dokumenty potwierdzające uzyskanie(np.: umowa o pracę i zaświadczenie o wysokości zarobków netto) lub utratę (np.: świadectwo pracy)

 

 

Back to top