BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW  


 

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu:

 • śmierci najbliższego członka rodziny studenta;
 • nagłej choroby studenta lub najbliższego członka rodziny studenta;
 • nieszczęśliwego wypadku studenta bądź najbliższego członka rodziny;
 • klęski żywiołowej w szczególności powodzi, pożaru, huraganu, gradu, eksplozji;
 • zalania wodą lub innymi cieczami,
 • katastrofy budowlanej;
 • narodzin dziecka;
 • zdarzeń takich jak rabunek, włamanie, celowe uszkodzenie mienia, akty wandalizmu,
 • kradzieży mienia o znacznej wartości;
 • oraz indywidulane zdarzenia, na podstawie których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Wniosek o przyznanie zapomogi powinien zawierać m.in.:

 • uzasadnienie prośby o przyznanie zapomogi,
 • informację czy student korzystał w roku akademickim z zapomogi,
 • niezbędne dokumenty potwierdzające przedstawioną we wniosku sytuację (np: zaświadczenie właściwych instytucji potwierdzające okoliczności opisane we wniosku),
 • oświadczenie o dochodach rodziny studenta na dzień ubiegania się o zapomogę,
 • rachunki, orzeczenie sądowe, policyjne,
 • inne dokumenty uzasadniające przyznanie studentowi zapomogi.

 

 

Back to top