BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW  


 

Stypendium Rektora na dany rok akademicki może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, na udokumentowany wniosek studenta.

O stypendium Rektora z wyłączeniem, może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów, chyba, że kontynuuje on naukę na drugim stopniu.

Stypendium Rektora na dany rok akademicki może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów drugiego stopnia;
  • uzyskał w poprzednim roku akademickim wyróżniające wyniki w nauce;
  • do końca roku akademickiego wypełnił wszystkie warunki przewidziane Regulaminem Studiów oraz programem kształcenia, wymagane do zaliczenia roku studiów na danym kierunku studiów;
  • został wpisany na kolejny rok akademicki bez zaległości lub
  • spełnia warunki określone w pkt. 1 oraz posiada uznane osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, przy średniej ocen co najmniej 4.0 za poprzedni rok akademicki, zaliczony bez zaległości.

Przy stypendium za wysoką średnią należy wykazać ją we wniosku, zaś przy osiągnięciach należy dołączyć dokumenty potwierdzające działalność naukową, osiągnięcia sportowe czy artystyczne (np.: dyplomy)

Stypendium Rektora może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

 

 

Back to top