DZIEKANAT   


 

Wszystkie wnioski dot. spraw studenckich składane są w DZIEKANACIE

(blok dydaktyczny - pok. 1.038 lub 1.039)

 

STUDIA CYWILNE

SC-RS-01 Informacja o zmianie danych osobowych

SC-RS-02 Wniosek - rezygnacja ze studiów

SC-RS-03 Wniosek o przeniesienie na inny kierunek studiów w ramach tego samego Wydziału

SC-RS-04 Wniosek o przeniesienie na inny kierunek studiów w ramach innego Wydziału

SC-RS-05 Wniosek o zmianę formy studiów

SC-RS-10 Wniosek o uzyskanie zgody na studiowanie w trybie indywidualnej organizacji studiów (IOS)

SC-RS-13 Wniosek o usprawiedliwienie nieprzystąpienia do egzaminu lub zaliczenia

SC-RS-14 Wniosek o warunkowe zezwolenia na studiowanie na kolejnym semestrze

SC-RS-15 Wniosek o powtarzanie semestru lub roku

SC-RS-16-Wniosek o przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia komisyjnego

SC-RS-17 Wniosek o urlop długoterminowy lub krótkoterminowy

SC-RS-19 Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej

SC-RS-22 Wniosek o wznowienie studiów

SC-RS-23 Wniosek o wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej ELS

SC-RS-24 Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym

SC-RS-28 Oświadczenie o powrocie z urlopu długoterminowego (zdrowotnego-losowego-nieuwarunkowanego-macierzyńskiego)

SC-RS-29 Wniosek o przesunięcie zasadniczego lub dodatkowego terminu złożenia pracy dyplomowej

 

SC-RO-01-Wniosek w sprawie prolongaty terminu wniesienia opłaty za studia

SC-RO-02-Wniosek o zwrot calości lub części opłaty w przypadku rezygnacji-skreślenia-urlopu dugoterminowego

SC-RO-03-Wniosek o zwolnienie z części opłaty semestralnej za kształcenie na studiach niestacjonarnych-podyplomowych

SC-RO-04-Wniosek o zwolnienie z części opłaty semestralnej w związku z trudną sytuacją materialną

 

SC-ZR-01-Wniosek o zmianę promotora

 

STUDIA WOJSKOWE

SW-RS-01 Informacja o zmianie danych osobowych

SW-RS-02 Wniosek o rezygnacji ze studiów - zwolnienia ze służby kandydackiej

SW-RS-03 Wniosek o przeniesienie na inny kierunek studiów

SW-RS-03a Wniosek o przeniesienie do innej grupy osobowej (na inną specjalność wojskową)

SW-RS-06 Wniosek o przeniesienie z AWL do innej uczelni

SW-RS-07 Wniosek o przeniesienie z innej uczelni do AWL

SW-RS-08 Wniosek o uznanie punktów ECTS uzyskanych w innej uczelni

SW-RS-13a Wniosek o przedłużenie sesji zasadniczej

SW-RS-14 Wniosek o warunkowe zezwolenie na studiowanie na kolejnym semestrze

SW-RS-16 Wniosek o przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia komisyjnego

SW-RS-19 Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej

SW-RS-19a Wniosek o zmianę promotora

SW-RS-23 Wniosek o wydanie duplikatu ELS

SW-RS-25 Wniosek o zaliczenie rygorów dydaktycznych obowiązujących w Centrum Szkolenia

SW-RS-29 Wniosek o przesunięcie zasadniczego lub dodatkowego terminu złożenia pracy dyplomowej

 

Back to top