ODDZIAŁ KOORDYNACJI BADAŃ NAUKOWYCH 


 

 

I OCENA OGÓLNA

 1. Czy projektowane badania mają charakter naukowy ?
 2. Czy cel naukowy projektu jest jasno sformułowany ?
 3. Czy w projekcie podana jest metodyka rozwiązania problemu ?
 4. Czy realizacja projektu może doprowadzić do uzyskania wyników nadających się do publikacji w czasopismach o randze międzynarodowej, książek, monografii lub do patentów ?


II OCENA SZCZEGÓŁOWA

 1. Znaczenie rozwiązania problemu dla danej dyscypliny nauki.
 2. Zgodność założeń i metod badawczych z aktualnym stanem wiedzy i przydatności do realizacji postawionego celu.
 3. Dorobek naukowy, publikacje z tematu pracy.

 

PYTANIA DO WYCENY PRACY N-B

 1. Dlaczego podjęto ten temat ?
 2. Co przyjęto za cel pracy badawczej ?
 3. Jakie problemy zamierzano rozwiązać ?
 4. Jakie przyjęto założenia ?
 5. Jakimi posłużono się metodami dla zweryfikowania hipotez ?
 6. Co uzyskano ?
 7. Czym jest rezultat badań ?
 8. W jakim stopniu osiągnięto cel pracy ?

 

 

 

Back to top