BIURO KARIER I PROGRAMU ERASMUS 


 

Nauczyciele akademiccy AWL mogą wyjeżdżać do uczelni zagranicznych, z którymi AWL posiada podpisane umowy bilateralne (Uczelnie partnerskie) o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej w ramach Programu Erasmus+, w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla tamtejszych studentów (wykłady, seminaria, warsztaty).

Okres pobytu za granicą może wynosić od 2 do 5 dni roboczych. Okres pobytu może zostać ustalony w indywidualnych przypadkach na czas dłuższy, nieprzekraczający jednak 2 miesięcy.

Aktualny wykaz uczelni, z którymi AWL posiada podpisane porozumienia o współpracy w ramach Programu Erasmus+ znajduje się w dokumentacji Biura Karier i Programu Erasmus.

Pracownik zainteresowany udziałem w Programie Erasmus+ zobowiązany jest do indywidualnego nawiązania kontaktu z uczelnią partnerską oraz przygotowania, w uzgodnieniu z nią, cyklu zajęć realizowanych w trackie pobytu na stypendium.

W Programie Erasmus+ mogą brać udział wszyscy nauczyciele akademiccy Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych.

Osobom zakwalifikowanym na wyjazd przysługuje stypendium naliczone zgodnie z obowiązującymi w danym roku akademickim zasadami i limitami.

 

 

Back to top