AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


 

W Akademii Wojsk Lądowych kładzie się duży nacisk na kształtowanie zaangażowanych patriotycznie postaw przyszłej młodej polskiej inteligencji. Postrzeganie aktywności dydaktycznej, sportowej, patriotycznej i kulturalnej oraz empatii podchorążych jako jedności, przyczynia się do osiągania zamierzonego efektu synergii edukacyjno-wychowawczej.

Kształtowanie zaangażowanych postaw patriotycznych jest realizowanie poprzez nawiązanie do historycznie ukształtowanego etosu żołnierza Wojska Polskiego. Działalność wychowawcza oraz kulturalna służy rozwijaniu u podchorążych poczucia odpowiedzialności i miłości do Ojczyzny, a także poszerzeniu znajomości bogatego dziedzictwa kulturowego kraju, Europy i świata. Rozwijanie poczucia własnej tożsamości narodowej odbywa się poprzez tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z Ojczyzną przez uczestnictwo w spotkaniach i uroczystościach o charakterze patriotycznym podczas których podkreśla się patriotyzm, niezłomną wolę i bohaterstwo wybitnych synów narodu polskiego.

40

Rotmistrz Witold PILECKI jako jeden z bohaterów narodowych zajmujący szczególne miejsce w sercach i umysłach podchorążych
Akademii Wojsk Lądowych

 

 

Back to top