INSTYTUT DOWODZENIA


 

Kurs przeznaczony jest dla: kandydatów na oficerów rezerwy (którzy odbyli czynną służbę wojskową lub przeszkolenie wojskowe oraz nie posiadają zdanego egzaminu na oficera) do pełnienia obowiązków na stanowiskach dowódców plutonów w korpusie osobowym wojsk lądowych grupie osobowej panc. zmech., rozpoznanie,  rakietowej i artylerii, inżynierii wojskowej, wojsk obrony przeciwlotniczej specjalności ogólnej w ramach przydziałów mobilizacyjnych na stanowiska etatu czasu „W” jednostek wojskowych.

 

Celem kursu jest: wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne na stanowisku dowódcy plutonu oraz przygotowanie ich do dowodzenia w działaniach taktycznych.
Absolwent kursu, po zrealizowaniu programu, powinien osiągnąć efekty kształcenia i szkolenia w zakresie:

 1. wiedzy:
  • posiada wiedzę o działaniach taktycznych wojsk;
  • zna taktykę pododdziałów swojej specjalności oraz podstawy taktyki innych rodzajów wojsk;
  • zna podstawy teorii strzelania i kierowania ogniem;
  • posiada wiedzę o możliwości użycia środków walki;
  • zna proces dowodzenia na szczeblu plutonu;
  • posiada wiedzę z zakresu budowy oraz eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
  • posiada podstawową wiedzę o zabezpieczeniu bojowym i logistycznego plutonu w działaniach taktycznych;
  • posiada wiedzę o przygotowaniu i prowadzeniu działalności szkoleniowej i metodycznej na szczeblu plutonu.
 2. umiejętności:
  • posiada umiejętność przygotowania i prowadzenia działań taktycznych plutonu;
  • potrafi wykorzystać możliwości bojowe wybranego uzbrojenia i sprzętu;
  • potrafi zorganizować i przeprowadzić podstawowe przedsięwzięcia zabezpieczenia bojowego i logistycznego plutonu;
  • wykonuje dokumenty dowodzenia oraz dokumentację szkoleniową obowiązującą na szczeblu plutonu (kompanii);
  • potrafi organizować i prowadzić szkolenie wybranych zagadnień na szczeblu plutonu.
 3. kompetencji społecznych:
  • rozumie rolę dowódcy w pododdziale, jest świadomy odpowiedzialności za dowodzenie i szkolenie podwładnych, powierzone uzbrojenie i sprzęt wojskowy, utrzymanie wysokiej gotowości bojowej oraz terminową realizację zadań;
  • ma świadomość konieczności ustawicznego pogłębiania swojej wiedzy ogólnej, metodycznej i specjalistycznej.

 

Czas trwania: 2 miesiące.

Miejsce: Akademia Wojsk Lądowych.

Charakterystyka kursu: zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów, repetytoriów, zajęć grupowych oraz zajęć praktycznych realizowanych zgodnie z przyjętymi formami działalności dydaktycznej.

W ramach kursu słuchaczom zostaną przekazane następujące treści szkolenia:

 1. Grupa treści szkolenia ogólnego:
  • działalność wychowawcza w wojsku;
  • przywództwo w dowodzeniu;
  • ochrona informacji niejawnych.
 2. Grupa treści szkolenia kierunkowego:
  • podstawy dowodzenia;
  • taktyka ogólna;
  • działania pokojowe i stabilizacyjne;
  • gotowość bojowa i mobilizacyjna;
  • rozpoznanie wojskowe i armie innych państw;
  • topografia wojskowa;
  • zabezpieczenie logistyczne działań taktycznych;
  • teoria i praktyka strzelań;
  • środki dowodzenia;
  • działalność szkoleniowo-metodyczna w wojsku;
  • międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych;
  • podstawy eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
  • wsparcie wojsk sojuszniczych przez państwo-gospodarza (HNS)
  • współpraca cywilno-wojskowa (CIMIC);
  • ochrona środowiska;
  • powszechna obrona przeciwlotnicza;
  • obrona przed bronią masowego rażenia;
  • wsparcie ogniowe;
  • zabezpieczenie inżynieryjne;
  • regulaminy SZ RP;
  • wychowanie fizyczne.
 3. Grupa treści szkolenia specjalistycznego:
  • dowodzenie pododdziałami;
  • strzelanie i kierowanie ogniem;
  • rozpoznanie wojskowe i armie innych państw II
  • geodezja;
  • budowa i eksploatacja sprzętu;
  • praca bojowa na sprzęcie;
  • budowa i eksploatacja sprzętu łączności.

 

Formą zaliczenia kursu jest: egzamin na oficera.

Założenia organizacyjno-programowe kursu opracowuje: Inspektor Wojsk Lądowych DG RSZ w uzgodnieniu z Rektorem-Komendantem Akademii Wojsk Lądowych.

Program kursu opracowuje: Akademia Wojsk Lądowych.

Program kursu uzgadniany jest z: Inspektorem Wojsk  Lądowych DG RSZ i Dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego.

Program zatwierdza i wprowadza: Rektor-Komendant AWL.

Ukończenie kursu potwierdzone jest: świadectwem ukończenia kursu.

Kurs finansowany jest: w ramach dotacji przedmiotowej przydzielanej AWL.

 

 

Back to top