WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


Dwusemestralne studia podyplomowe
Informatyczne Systemy Zarządzania Wiedzą

 

Jakie kompetencje zawodowe mogą uzyskać absolwenci studiów?

Absolwenci uzyskają specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań i obowiązków zawodowych na różnych stanowiskach w instytucjach administracji państwowej jak i w sektorze prywatnym.

W trakcie studiów absolwenci powinni uzyskać następujące kompetencje:

  • Rozszerzenie wiedzy dotyczącej systemów informatycznych zarządzania wiedzą.
  • Poszerzenie wiedzy w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego.
  • Poszerzenie wiedzy w zakresie paradygmatów oraz języków programowania.
  • Poznanie problematyki zarządzania usługami w chmurze.
  • Znajomość zasad planowania badania statystycznego, opracowania oraz interpretacji eksperymentów.
  • Umiejętność przygotowywania danych do transmisji i odbioru uwzględniając ograniczenia medium transmisyjnego oraz dynamikę zmian technologii stosowanych rozwiązań.
  • Doskonalenie bezpieczeństwa zasobów danych oraz wiedzy z wykorzystaniem kryptografii oraz podejścia systemowego.

 

Do kogo adresujemy naszą ofertę?

Studia podyplomowe „Informatyczne systemy zarządzania wiedzą” przeznaczone są dla osób cywilnych jak i żołnierzy zawodowych posiadających co najmniej wykształcenie drugiego stopnia.

 

Jaka jest tematyka zajęć?

 

Lp.Nazwa przedmiotuLiczba godzin

Semestr I

1. Metody planowania i analizy eksperymentów 30
2. Ochrona informacji i jej aspekty prawne 18
3. Teoria informacji i kodowania 30
4. Architektura chmur obliczeniowych 30
5. Prawo własności intelektualnej w informatyce i technice 14
6. Projekt przejściowy zespołowy 22

Semestr II

7. Bezpieczeństwo systemów zarządzania wiedzą 30
8. Systemy zarządzania wiedzą 30
9. Systemy wspomagania decyzji i symulacja komputerowa 30
10. Internet rzeczy, ludzi i usług 30
11. Projekt przejściowy zespołowy 22

 

Jaką oferujemy kadrę dydaktyczną?

Do realizacji studiów podyplomowych skompletowaliśmy bardzo dobrą pod względem merytorycznym kadrę dydaktyczną, mającą uznany dorobek naukowy w zakresie szeroko rozumianej problematyki zarządzania oraz informatyki. Wykładowcami są absolwenci uczelni cywilnych i wojskowych, mający ogromną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie zarządzania, informatyki, automatyki i robotyki.

 

Co oferujemy studentom?

Słuchacze studiów otrzymają podstawowe materiały szkoleniowe od prowadzących zajęcia. Mogą także bez ograniczeń korzystać z biblioteki i czytelni znajdującej się na terenie Akademii.

 

Jaka jest organizacja zajęć?

Program studiów obejmuje 286 godzin zajęć dydaktycznych (wykładów, laboratoriów, projektów oraz seminariów) prowadzonych w systemie niestacjonarnym. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia są prowadzone w systemie trzydniowych (piątek-sobota-niedziela) zjazdów raz w miesiącu. Liczba godzin dydaktycznych w ciągu jednego dnia zjazdowego wynosi od 8 do 10 godzin.

 

Jakie są warunki ukończenia studiów?

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest spełnienie wymagań określonych w programie studiów w tym przedłożenie projektu końcowego. Projekt jest opracowaniem autorskim słuchacza, a jej temat i problematyka powinny być zgodne z kierunkiem studiów podyplomowych. Przygotowanie projektu przebiega w ustalonych terminach i pod nadzorem promotora.

 

Jakie świadectwo otrzymają absolwenci studiów?

Każdy absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

SPRAWDŹ WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

 

 

Back to top