BIURO KARIER I PROGRAMU ERASMUS 


 

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Nr 20/VI/2015 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 25 czerwca 2015 r., w sprawie zmiany Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, zobowiązuje Biuro Karier i Programu Erasmus do monitorowania LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Monitoring prowadzony jest od 2012 r. Badaniem objęci są absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Badanie LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW, czego efektem są wyniki przedstawiane w formie raportu, odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu programów nauczania i dostosowywania kierunków studiów do potrzeb współczesnego oraz wymagającego rynku pracy. Monitoring karier zawodowych absolwentów szkół wyższych uznawany jest za priorytet w podwyższaniu jakości kształcenia oraz dostosowaniu oferty edukacyjnej do ciągle zmieniających się wymogów i oczekiwań otoczenia.

CELE BADANIA:

Celem całościowego badania będzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak absolwenci Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, radzą sobie na rynku pracy w kontekście zdobytego wykształcenia, z uwzględnieniem charakterystyki ich aktywności edukacyjnej i zawodowej.

Regulamin Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów plik pdf

 

Back to top