WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


27 września 2018 roku był wyjątkowym dniem dla dwóch członkiń Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa. Absolwentki, które w lipcu br. obroniły tytuł magistra, wykonały kolejny krok na drodze kariery naukowej. 

Ku nowym celom, na trasie Karpacz-Śnieżka-Śnieżne Kotły-Karpacz, maszerowali członkowie Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa.

decyzja o przyjęciu na Studium Oficerskie

Członek Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa - Hubert Wagner - spełnił wymagania zawarte w Uchwale Nr 4/X/2017 Senatu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 12 października 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania w roku akademickim 2017/2018 na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego oraz Uchwale Nr 17/II/2018 Senatu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 22 lutego 2018 w sprawie: zmian w uchwale nr 4/X/2017 Senatu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 12 października 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania w roku akademickim 2017/2018 na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego i decyzją Komisji Rekrutacyjnej został zakwalifikowany na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego w AWL w grupie osobowej pancerno-zmechanizowana dla potrzeb Wojsk Obrony Terytorialnej.

List polecający od Rektora-Komendanta

Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA, za całokształt osiągnięć, wystawił dla członka Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa, tegorocznego absolwenta AWL – Huberta Wagnera – list polecający, który może pomóc mu w spełnieniu wieloletnich marzeń zawodowych.

W miniony wtorek, troje członków Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa (Marlena Dąbrowska, Karolina Lis, Hubert Wagner), miało okazję wykazać się wiedzą zdobytą podczas studiów drugiego stopnia, po to aby z dumą móc nazywać się „magistrami”!

Fotografia wykonana przez fotografa AWL – wręczenie pamiątkowej statuetki i dyplomu

Członek Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa – Hubert Wagner – za całokształt dorobku naukowego, został wybrany Komisją Konkursową Akademii Wojsk Lądowych naukowcem roku Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych.

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Hubert Wagner, z-ca przewodniczącej Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa, otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018.

Studentka podczas wystąpienia na III Ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - społeczna przestrzeń internetu w kontekście wartości i zagrożeń

Studentki - członkinie Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa - Karolina Lis i Marlena Dąbrowska, w dniach 17-18 maja, uczestniczyły w III Ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - społeczna przestrzeń internetu w kontekście wartości i zagrożeń.

Członkowie Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa po raz kolejny mieli możliwość zdobycia umiejętności związanych z karierą naukową. W dniach 26-27 kwietnia brali czynny udział w VII Ogólnopolskich Warsztatach Metodologiczno-Dydaktycznych w naukach o bezpieczeństwie i w naukach o obronności nt.: „Teoria oraz praktyka bezpieczeństwa i obronności”, które odbyły się w Siedlcach, a ich współorganizatorem był m.in. Wydział Nauk o Bezpieczeństwie AWL.

W miniony wtorek zakończył się, trwający od czerwca 2016, cykl szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, którego patronami honorowymi byli Rektor-Komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, prof. AWL oraz Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz. Kierownikiem projektu była opiekun NKEiPB mjr dr hab. Barbara Kaczmarczyk.

W dniach 6-8 grudnia 2017 roku, członkowie Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa, wzięli udział w II Międzynarodowym Kongresie Bezpieczeństwa pt. "W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia".

Działalność dydaktyczna, liczne wystąpienia na konferencjach, artykuły naukowe publikowane w monografiach, wydaniach pokonferencyjnych, a nawet w tzw. czasopismach punktowanych, to nie wszystko czym zajmują się członkowie Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa. W marcu pod redakcją naukową Prodziekan ds. studenckich WNoB dr Brygidy Gwiazdy-Rzepeckiej, ukazała się monografia pt. „Młodzieżowe spojrzenie na bezpieczeństwo”, w której w zespole redakcyjnym brali udział członkowie NKEiPB.

Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa podczas swojej prawie trzyletniej działalności, nawiązało współpracę z wieloma Kołami Naukowymi z różnych części kraju. Nawiązane kontakty umożliwiły wspólną organizację kilku przedsięwzięć, w trakcie których mogliśmy wymienić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Każda konferencja stwarzała korzystne warunki do prowadzenia dyskusji, w obrębie teoretycznych i praktycznych aspektów bezpieczeństwa przy uwzględnieniu edukacji w zakresie bezpieczeństwa, co stanowi spectrum zainteresowań członków Koła.

W dniach 24-25 kwietnia br. Członkowie Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa brali udział w II Ogólnopolskiej Konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbyła się w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.. Celem Konferencji było wniesienie wkładu w dyskusję naukową dotyczącą sektora energetycznego. Podczas paneli plenarnych poruszono zagadnienia związane z bezpieczeństwem energetycznym, polityką energetyczną i transformacją rynku energetycznego. Przedstawiono również nowinki technologiczne związane z elektromobilnością, elektroenergetyką oraz smart grids.

W murach naszej Uczelni 15.03.2017 roku rozpoczęto dwudniową II krajową studencką konferencję naukową nt. „Interdyscyplinarność bezpieczeństwa – teoria, praktyka, edukacja”. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia były: Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa oraz Naukowe Koło Pamięci Narodowej działające przy Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie WSOWL.

W dyskusji na temat bezpieczeństwa istotny jest przede wszystkim człowiek, a szczególnie jego wiedza na temat sytuacji, które mogą mu zagrażać i umiejętność radzenia sobie w ich obliczu.

Ważny jest również sposób przekazywania wiedzy, gdyż trudno tylko teoretycznie nauczyć się zachowywać bezpiecznie. Wiedzę i umiejętności w tym zakresie powinno się zdobywać już od najmłodszych lat.

3 czerwca br. w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej odbyła się studencka konferencja naukowa nt. „Młodzieżowe spojrzenie na problemy bezpieczeństwa”.

Konferencję zorganizowało Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa, Naukowe Koło Bezpieczeństwa Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej we współpracy ze Studenckim Kołem Kryminologicznym „Causa mali” Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Kołami Naukowymi „Badania operacyjne w bezpieczeństwie” oraz „Domena bezpieczeństwa” ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Członkowie Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa WSOWL wraz ze Studenckim Kołem Naukowym „Bezpiecznik” Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zorganizowali studencką konferencję naukową nt. „Bezpieczeństwo-wspólny cel”.

Konferencja była zwieńczeniem podjętej przed rokiem współpracy pomiędzy Kołami. Przedsięwzięcie rozpoczęło się prezentacją działalności Kół, a następnie w obecności ich opiekunów - kpt. dr hab. Barbary Kaczmarczyk i dr inż. Małgorzaty Biniak Pieróg, zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy.

Sześć Kół Naukowych z różnych uczelni zorganizowało studencką konferencję naukową pt. „Interdyscyplinarność bezpieczeństwa teoria- praktyka-edukacja”.

Teoretyczne i praktyczne aspekty bezpieczeństwa przedstawiali przedstawiciele: Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej.

Z ramienia WSOWL współorganizatorem konferencji było Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa.

Członkowie Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa wdrożyli autorski Projekt dotyczący edukacji i promocji bezpieczeństwa.

Jego celem jest zweryfikowanie wiedzy na temat zagrożeń, a także doskonalenia umiejętności podczas ich występowania.

Projekt został rozpoczęty w Przedszkolu Publicznym w Pęgowie, gdzie studenci w pierwszej kolejności zapoznali dzieci z możliwościami wystąpienia zagrożeń, ich konsekwencjami, a także z trybem postępowania na taką okoliczność. Fazą końcową zajęć była niezapowiedziana ewakuacja, w której uczestniczyły dzieci wraz z personelem.

 

Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa kontynuuje swoje podróże studyjne.

Dzięki uprzejmości Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu insp. Jacka Kaczmarka oraz zastępcy Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Arkadiusza Małeckiego, a także zaangażowaniu podkom. Joanny Cieciorko oraz sierż. szt. Justyny Szeglowskiej z Wydziału Prewencji i Patrolowego KMP we Wrocławiu możliwe było spotkanie z funkcjonariuszami Służby Więziennej oraz więźniami w Areszcie Śledczym we Wrocławiu.

30 października br. Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa funkcjonujące przy Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie przy wsparciu Wydziału Wychowawczego, Instytutu Dowodzenia a także Biura Rozwoju, zorganizowało studencką konferencję naukową nt.: „Bezpieczeństwo Młodych. Młodzi i Bezpieczeństwo" pod patronatem Rektora-Komendanta WSOWL - gen. bryg. prof. dr. hab. Mariusza Wiatra.

W przedsięwzięciu tym udział wzięło kilkaset osób ze szkół średnich województwa dolnośląskiego. Celem konferencji było doskonalenie wiedzy młodzieży z zakresu bezpieczeństwa indywidualnego i lokalnego.

Konferencję otworzył Rektor-Komendant gen. bryg. prof. dr hab. Mariusz Wiatr.

Członkowie Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa w Dniu Dziecka spotkali się z dziećmi Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania. W związku ze zbliżającymi się wakacjami zarówno kierownictwo Centrum, jaki i studenci uznali za zasadne że przydatnym prezentem z okazji tego święta będzie wyposażenie dzieci i młodzież w wiedzę z zakresu bezpiecznych zachowań podczas wakacji a także w ruchu drogowym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i w związku z chęcią uczynienia „dobrego uczynku" studenci poprzez różne formy praktyczne tj. quizy i zabawy przekazali niezbędną wiedzę wszystkim uczestnikom. Dzieci były przeszczęśliwe czego dały wyraz przez aktywne uczestnictwo a także przekazywane słowa uznania.

30.05.2014 członkowie Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa wraz z członkami Studenckiego Naukowego Koła Inżynierii Bezpieczeństwa ,,Bezpiecznik" przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu uczestniczyli w podróży studyjnej. Podróż ta odbyła się w Sokolich Górach położonych w północno-zachodniej krawędzi Rudaw Janowickich w Sudetach Zachodnich. Jej celem było wspólne, praktyczne zgłębianie wiedzy na temat bezpiecznego zachowania w górach. W trakcie górskiej wędrówki, w związku z upadkiem ze skał wspinającego się na nie turysty, studenci stali się obserwatorami akcji ratowniczej prowadzonej przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa funkcjonujące przy Wyższej Szkole Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu po raz pierwszy wspomagało, wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Domena Bezpieczeństwa przy Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Naukowym Kołem Bezpieczeństwa Pro Publico Bono Szkoła przy Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Naukowe Koło Bezpieczeństwa przy Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej w zorganizowaniu konferencji naukowej nt. „Wyzwania wobec edukacji i promocji bezpieczeństwa w kontekście rozwiązań prawnych i organizacyjnych".

Z inicjatywny członków Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa przy pomocy Biura Rozwoju WSO WL rozpoczął się cykl wykładów pod hasłem „Bezpieczeństwo Młodych. Młodzi i bezpieczeństwo".

Inicjatywą powyższego przedsięwzięcia był fakt, że we współczesnym świecie występuje wiele starych, ale również i nowych zagrożeń. Katalog zagrożeń jest wciąż otwarty, jednak zwrócić należy szczególną uwagę na tę kategorię, która dotyka młodzież. Te zagrożenia to m.in. handel ludźmi, stalking, cyberprzemoc, przemoc fizyczna i/lub psychiczna, alkohol, narkotyki, „pigułka gwałtu", przestępstwa z nienawiści, zagrożenia wynikające z czynności (Internet, jedzenie, telefonowanie, gry komputerowe, opalanie się).

Członkowie Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa odwiedzili port lotniczy Wrocław-Strachowice.

Koło nawiązało współpracę ze Studenckim Naukowym Kołem Inżynierii Bezpieczeństwa „Bepiecznik" działającym przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W czasie wizyty zasygnalizowano kwestie związane z bezpieczeństwem. Określono także obszary troski o bezpieczeństwo, które zbieżne są z programami kształcenia realizowanymi w WSOWL oraz korespondują z zainteresowaniami studentów.

23.04.2015 roku Gabriela Sasin członek Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa (studentka drugiego roku studiów II stopnia) rozpoczęła badania z zakresu edukacji i bezpieczeństwa w Przedszkolu numer 12 w Nowej Soli oraz Przedszkolu przy Szkole Podstawowe w Lubieszowie. Celem badań było sprawdzenie wiadomości pięcio i sześciolatków na temat bezpiecznych zachowań a następnie ocena tego czy nowe, poza programowe treści nauczania mogą być przyswojone w zadowalający sposób. Przedszkolaki wzięły udział w ćwiczeniach praktycznych obejmujących zagadnienia udzielania pierwszej pomocy, jak np. tamowanie krwotoku z nosa, ewakuacji na wypadek wystąpienia pożaru oraz powiadamiania służb ratunkowych.

16 kwietnia 2015 roku rozpoczął się cykl podróży studyjnych członków Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa do jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.
Dzięki uprzejmości Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, podczas pierwszego spotkania, które odbyło się w Placówce Straży Granicznej we Wrocławiu – Strachowicach, studenci zapoznali się z przeznaczeniem, zadaniami oraz strukturą organizacyjną Straży Granicznej. Ponadto mieli możliwość zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w porcie lotniczym a także z zadaniami realizowanymi w terminalu pasażerskim, technologią odpraw pasażerów i bagażu.

Jest wiele inicjatyw studenckich. Zmierzają one do zwiększania wiedzy i rozwijania swoich zainteresowań. Jedną z takich inicjatyw było powołanie do życia Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa.

Choć Koło to rozpoczęło działalność niedawno i mimo, że Nasza Uczelnia znajduje się we Wrocławiu zauważono nas w Gdańsku, Gorzowie, Poznaniu i Olsztynie. W tych właśnie miastach znajdują się Urzędy Wojewódzkie, które wspólnie wydają od wielu już lat cenione wśród teoretyków i praktyków czasopismo Informator Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego.

W jego ostatnim numerze znalazły się artykuły autorstwa zastępy Przewodniczącej Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa Marleny Dąbrowskiej oraz opiekuna tegoż Koła kpt. dr inż. Barbary Kaczmarczyk.

4 lutego br. odbyło się spotkanie inauguracyjne Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa. Spotkanie otworzyła Przewodnicząca NKEiPB – Karolina Lis, która przedstawiła zakres działalności Koła. Podczas spotkania głos zabrali również: Prorektor ds. studenckich – prof. dr hab. inż. Zenon Zamiar oraz Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie – płk dr hab. inż. Tomasz Smal. Punktem kulminacyjnym spotkania był wykład na temat „Współczesne wyzwania edukacji wobec bezpieczeństwa wewnętrznego" wygłoszony przez profesora nadzwyczajnego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie dr. hab. Bernarda Wiśniewskiego. Głównym przesłaniem wypowiedzi profesora było wskazanie na istotę funkcji edukacyjnej w obszarze bezpieczeństwa, której rolą jest kształcenie oraz udział w procesach kształcenia, a także prowadzenie badań w tym obszarze.

 

Back to top