WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

Naukowe Koło Inżynierii Bezpieczeństwa powstało z inicjatywy studentów kierunku inżynieria bezpieczeństwa. Problematyka, jaką zajmują się studenci zrzeszeni w Kole koresponduje z celami i obszarami zainteresowań pracowników naukowo–dydaktycznych Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa.

W szczególności, problematyka ta obejmuje następujące obszary:

 • poznawanie struktur organizacyjnych, zasad działania oraz wyposażenia służb odpowiedzialnych za kreowanie i kształtowanie bezpieczeństwa;
 • wykorzystanie możliwości technicznych wyposażenia i sprzętu zabezpieczającego;
 • organizacji, koordynowania, kierowania i uczestnictwa w działaniach ratunkowych i kryzysowych;
 • analizy i oceny ryzyka;
 • możliwości wykorzystania sprzętu i urządzeń do monitorowania i pomiarów parametrów zagrożeń;
 • modelowania i symulacji procesów dynamicznych z wykorzystaniem pakietu Matlab/Simulink;
 • analizowania przyczyn i skutków awarii.

 

CELE KOŁA

Naukowe Koło Inżynierii Bezpieczeństwa działa w celu:

 1. pogłębienia wiedzy i umiejętności samodzielnego, zespołowego rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii bezpieczeństwa;
 2. wprowadzania słuchaczy w obszar działalności naukowo – badawczej;
 3. aktywizacji słuchaczy w zakresie działalności publicystycznej, poprzez ogłaszanie w czasopismach oraz innych wydawnictwach własnych twórczych pomysłów, koncepcji oraz analiz;
 4. rozwoju współpracy międzywydziałowej i międzyuczelnianej,
 5. wspierania prac dydaktycznych prowadzonych przez Zakład Inżynierii Bezpieczeństwa;
 6. udziału w kształceniu i przygotowaniu przyszłej kadry inżyniersko –kierowniczej;
 7. współpracy z firmami przemysłu technicznego.

 

Naukowe Koło Inżynierii Bezpieczeństwa realizuje cele poprzez:

 1. organizowanie spotkań, konferencji, sympozjów i dyskusji o tematyce zgodnej z celami Koła i uczestniczy w podobnych przedsięwzięciach organizowanych przez inne instytucje i organizacje;
 2. kontakty ze studentami z innych uczelni krajowych i zagranicznych;
 3. opracowywanie i publikowanie wyników prac naukowych wykonanych przez członków Koła;
 4. wyjazdy badawcze;
 5. prace badawcze.

 

 

Back to top