INSTYTUT DOWODZENIA


 

Instytut Dowodzenia jest jednostką organizacyjną Akademii Wojsk Lądowych właściwą do organizowania oraz prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowej związanej z kształceniem kierunkowym i specjalistycznym kandydatów na oficerów na studiach I i II stopnia, Studium Oficerskiego, Kursów Przeszkolenia Kadr Rezerw, szkolenia i doskonalenia zawodowego oficerów młodszych na kursach kwalifikacyjnych i doskonalących we wszystkich korpusach i grupach osobowych Wojsk Lądowych. Instytut Dowodzenia realizuje również kształcenie oficerów na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej.

 

MISJA INSTYTUTU DOWODZENIA

Profesjonalne przygotowanie zawodowe kandydatów
na dowódcę plutonu oraz oficerów młodszych
do objęcia kolejnych stanowisk służbowych

Plus ratio quam vis
(więcej znaczy rozum niż siła)

 

ZADANIA INSTYTUTU DOWODZENIA


ZADANIA realizowane w ramach działalności dydaktyczno-naukowej:

  • planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności dydaktycznej w obszarze przygotowania specjalistycznego kandydatów na żołnierzy zawodowych do objęcia obowiązków na pierwszym stanowisku służbowym;
  • kształcenie słuchaczy na wysoko wykwalifikowanych oficerów posiadających wszechstronną wiedzę ogólną, wojskową i specjalistyczną, niezbędne umiejętności pedagogiczne i kulturę osobistą;
  • rozwijanie u słuchaczy szczególnie ważne dla oficera cechy i wartości, a zwłaszcza odwagę, poczucie honoru i odpowiedzialności, zdyscyplinowanie, predyspozycje dowódcze i przywódcze, samodzielność w podejmowaniu decyzji i działaniu w trudnych sytuacjach, inicjatywę, odporność psychiczną i umiejętność twórczego myślenia;
  • współdziałanie z uczelniami cywilnymi i akademiami oraz centrami szkolenia w zakresie wymiany doświadczeń w dziedzinie planowania, organizacji i realizacji procesu dydaktycznego oraz wykorzystania infrastruktury dydaktycznej;
  • współdziałanie z centrami i jednostkami wojskowymi w zakresie przygotowania dowódczego i specjalistycznego słuchaczy oraz doskonalenia zawodowego kadry;
  • upowszechnianie wyników badań naukowych, organizowanie seminariów, sympozjów oraz konferencji naukowych i szkoleniowych;
  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami edukacyjnymi w zakresie kształcenia, rozwoju naukowego kadry a także rozwoju nauki i postępu technicznego;
  • usprawnianie form i metod prowadzenia zajęć dydaktycznych;
  • doskonalenie umiejętności nauczycieli akademickich Instytutu związanym z przygotowaniem pedagogicznym i fachowym oraz dbanie o ich rozwój naukowy;
  • przygotowanie bazy dydaktycznej do wymogów programów kształcenia poszczególnych specjalności.

 

Back to top