INSTYTUT DOWODZENIAInstytut Dowodzenia jest jednostką organizacyjną Akademii Wojsk Lądowych właściwą do organizowania oraz prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowej w obszarze kształcenia wojskowego kandydatów na oficerów na studiach I i II stopnia, Studium Oficerskiego, Kursów Przeszkolenia Kadr Rezerw, szkolenia i doskonalenia zawodowego oficerów młodszych na kursach kwalifikacyjnych i doskonalących na potrzeby Wojsk Lądowych i Wojsk Obrony Terytorialnej.

 

MISJA INSTYTUTU DOWODZENIA

Profesjonalne przygotowanie zawodowe kandydatów
na dowódcę plutonu oraz oficerów młodszych
do objęcia kolejnych stanowisk służbowych

Plus ratio quam vis
(więcej znaczy rozum niż siła)

 

ZADANIA INSTYTUTU DOWODZENIA


ZADANIA realizowane w ramach działalności dydaktyczno-naukowej:

  • planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności dydaktycznej w obszarze przygotowania wojskowego kandydatów na żołnierzy zawodowych do objęcia obowiązków na pierwszym stanowisku oficerskim;
  • kształcenie studentów, aby stali się wysoko wykwalifikowanymi oficerami posiadającymi wiedzę wojskową i specjalistyczną, niezbędne umiejętności pedagogiczne i kulturę osobistą, odwagę, honor i odpowiedzialność;
  • rozwijanie u słuchaczy (studentów) predyspozycji przywódczych i dowódczych, samodzielności w podejmowaniu decyzji i działaniu w trudnych sytuacjach, inicjatywy, odporności psychicznej i twórczego myślenia;
  • współdziałanie z uczelniami cywilnymi i akademiami oraz centrami szkolenia w zakresie wymiany doświadczeń w dziedzinie planowania, organizacji i realizacji procesu dydaktycznego oraz wykorzystania infrastruktury dydaktycznej;
  • współdziałanie z centrami i jednostkami wojskowymi w zakresie przygotowania dowódczego i specjalistycznego słuchaczy oraz doskonalenia zawodowego kadry;
  • upowszechnianie wyników badań naukowych, organizowanie seminariów, sympozjów oraz konferencji naukowych i szkoleniowych;
  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami edukacyjnymi w zakresie kształcenia, rozwoju naukowego kadry a także rozwoju nauki i postępu technicznego;
  • stałe doskonalenie form i metod prowadzenia zajęć dydaktycznych;
  • doskonalenie umiejętności nauczycieli akademickich Instytutu w zakresie przygotowania zawodowego i rozwoju naukowego;
  • przygotowanie bazy dydaktycznej do wymagań  programów edukacyjnych.

 

 

Back to top