INSTYTUT DOWODZENIA


 

Zakład Łączności jest jednostką organizacyjną Instytutu Dowodzenia i prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczno-wychowawczą w zakresie przedmiotów realizowanych w Zakładzie na studiach I i II stopnia, studium oficerskim, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących. Kształci specjalistów łączących i umiejących w praktyce wykorzystać wiedzę z zakresu łączności i informatyki. Kształcenie obejmuje m.in.: obsługa urządzeń łączności, organizację łączności i informatyki, bezpieczeństwo teleinformatyczne, bazy danych, sieci teleinformatyczne, sieci multimedialne z uwzględnieniem technik dostępu do usług szerokopasmowych, stosowanie nowoczesnych technik elektronicznych i bezprzewodowych. Główny obszar zainteresowań naukowych i dydaktycznych kadry Zakładu stanowią dyscypliny związane z systemami łączności i informatyki, optymalizacją procesów kierowania i wsparcia dowodzenia, eksploatacją systemów łączności i informatyki oraz analizą systemową bezpieczeństwa teleinformatycznego.

 

Do zasadniczych zadań Zakładu Łączności należy:

  • planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności dydaktycznej w obszarze informatyki, łączności i walki elektronicznej;
  • współdziałanie z uczelniami cywilnymi i akademiami oraz centrami szkolenia w zakresie wymiany doświadczeń w dziedzinie planowania, organizacji i realizacji procesu dydaktycznego oraz wykorzystania infrastruktury dydaktycznej;
  • współdziałanie z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu oraz jednostkami wojskowymi w zakresie przygotowania specjalistycznego podchorążych i słuchaczy;
  • współpraca z jednostkami i instytucjami wojskowymi;
  • opracowywanie skryptów, materiałów dydaktycznych i upowszechnianie wyników badań naukowych;
  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami edukacyjnymi w zakresie kształcenia, rozwoju naukowego kadry a także rozwoju nauki i postępu technicznego;
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń krajowych i międzynarodowych z zakresu VoIP/VTC;
  • koordynacja przedsięwzięć związanych z współpracą zagraniczną i wymianą doświadczeń.

 

KIEROWNIK ZAKŁADU ŁĄCZNOŚCI

tel. 261-658-235

 

 

Back to top