INSTYTUT DOWODZENIA


 

Zakład Wojsk Obrony Terytorialnej jest komórką organizacyjną Instytutu Dowodzenia właściwą do organizowania oraz prowadzenia działalności dydaktycznej, przygotowującej absolwentów do dowodzenia pododdziałami lekkiej piechoty w działaniach taktycznych, a także realizacji działalności szkoleniowo-metodycznej. Prowadzi działalność naukowo-badawczą w obszarze użycia pododdziałów lekkiej piechoty w walce oraz zastosowania innowacyjnych systemów szkolno-treningowych i symulacji pola walki w szkoleniu bojowym wojsk.

 

Do zasadniczych zadań Zakładu Wojsk Obrony Terytorialnej należy:

  • kształtowanie u podchorążych i słuchaczy umiejętności i kompetencji do dowodzenia pododdziałami lekkiej piechoty w różnych rodzajach działań taktycznych oraz środowiskach walki;
  • doskonalenie form i metod realizacji procesu dydaktycznego;
  • rozwijanie zainteresowań podchorążych i słuchaczy poprzez działalność Zakładu;
  • współpraca z Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej, jednostkami wojskowymi, centrami szkolenia oraz zakładami przemysłu obronnego w obszarze działalności naukowej i dydaktycznej;
  • planowanie i udział w modernizacji bazy dydaktycznej Akademii adekwatnie do zmieniających się wymogów szkolenia ogólnowojskowego i specjalistycznego;
  • prowadzenie działalności naukowo-badawczej w domenach związanych ze specjalnością Zakładu;
  • systematyczne podwyższanie kwalifikacji kadry dydaktycznej Zakładu poprzez udział w krajowych i zagranicznych konferencjach, sympozjach, kursach, ćwiczeniach wojskowych oraz  praktykach stażowych.

 

KIEROWNIK ZAKŁADU OBRONY TERYTORIALNEJ

tel. 261-658-230

 

 

Back to top