INSTYTUT DOWODZENIA


 

Zakład Rozpoznania i Wojsk Aeromobilnych jest jednostką organizacyjną Instytutu Dowodzenia. Prowadzi działalność dydaktyczno-naukową przygotowującą absolwentów grupy osobowej rozpoznania ogólnego w korpusie osobowym Rozpoznania i Walki Elektronicznej do dowodzenia pododdziałami rozpoznawczymi. Uczestniczy także w procesie przygotowania absolwentów innych rodzajów wojsk w zakresie tematyki prowadzenia działań rozpoznawczych. W ramach prowadzonych w Instytucie kursów kwalifikacyjnych i doskonalących, kadra Zakładu bierze udział w podwyższaniu kwalifikacji żołnierzy zawodowych. Realizując cele statutowe, Zakład współpracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami oraz instytucjami wojskowymi.

 

Zasadnicze kierunki działalności to:

  • kształtowanie umiejętności dowódczych oraz właściwej postawy u przyszłych absolwentów w grupie osobowej rozpoznania ogólnego;
  • przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy merytorycznej, a także wyrobienie prawidłowych umiejętności planowania, organizowania i prowadzenia działań rozpoznawczych na współczesnym polu walki;
  • opracowanie nowych i aktualizacja funkcjonujących programów kształcenia i szkolenia;
  • prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej zgodnie z merytorycznym zakresem działania Zakładu;

 

Inne zadania:

  • rozwijanie kompetencji podchorążych umożliwiających im realizację własnych zainteresowań w obszarze rozpoznania wojskowego;
  • modernizacja bazy dydaktycznej Akademii do wymogów szkolenia specjalistycznego;
  • wymiana doświadczeń pomiędzy Zakładem a jednostkami wojskowymi.

 

KIEROWNIK ZAKŁADU ROZPOZNANIA I WOJSK AEROMOBILNYCH

Tel. MON: 261-658-251

 

 

 

Back to top