INSTYTUT DOWODZENIA


 

Zakład Symulacji Taktycznych jest jednostką organizacyjną Instytutu Dowodzenia. Prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczno-wychowawczą przygotowującą absolwentów do dowodzenia pododdziałami różnych rodzaj wojsk. Uczestniczy w procesie podwyższania kwalifikacji żołnierzy zawodowych w ramach kursów kwalifikacyjnych i doskonalących. Wspiera kształcenie studentów Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie i Wydziału Zrządzania.
W ramach realizacji kształcenia ZST realizuje zajęcia współpracując ściśle z wszystkimi zakładami Instytutu Dowodzenia przygotowując ćwiczenia i zajęcia z wykorzystaniem systemów symulacyjnych. Ponadto, Zakład realizując cele statutowe, na bieżąco współpracując z jednostkami i instytucjami wojskowymi, w tym z komórkami funkcjonalnymi Inspektoratu Wojsk Lądowych, Inspektoriatu Szkolenia, Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, 17WBZ, 15GBZ, 9BBPanc.


Zasadnicze kierunki działalności to:
•    kształtowanie u podchorążych umiejętności dowodzenia pododdziałami różnych rodzajów wojsk w warunkach współczesnego pola walki oraz w specyficznych środowiskach walki z wykorzystaniem systemów symulacyjnych;
•    opracowanie nowych i aktualizacji funkcjonujących programów kształcenia i szkolenia;
•    prowadzenie działalności naukowo-badawczej w obszarze doskonalenia użycia zastosowania innowacyjnych systemów szkolno-treningowych i symulacji pola walki w szkoleniu bojowym wojsk;
•    prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej, tematycznie zgodnej z merytorycznym zakresem działania Zakładu;
•    doskonalenie form i metod prowadzenia zajęć dydaktycznych.


Inne zadania:
•    rozwijanie kompetencji podchorążych umożliwiających im realizację zainteresowań i rozwój naukowy w obszarze wykorzystania w szkoleniu systemów symulacyjnych;
•    modernizacja bazy dydaktycznej Uczelni do wymogów procesu kształcenia z zastosowaniem innowacyjnych systemów szkolno-treningowych i symulacji pola walki.

 

Kierownik Zakładu Symulacji Taktyczych

Tel. MON: 261-658-021


 

 

Back to top