INSTYTUT DOWODZENIA


 

Zakład Teleinformatyki jest jednostką organizacyjną Instytutu Dowodzenia i prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczno-wychowawczą w zakresie przedmiotów realizowanych w Zakładzie na studiach I i II stopnia, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących. Kształci specjalistów łączących i umiejących w praktyce wykorzystać wiedzę z zakresu teleinformatyki. Kształcenie obejmuje m.in.: inżynierię internetową, bazy danych, sieci teleinformatyczne, sieci multimedialne z uwzględnieniem technik dostępu do usług szerokopasmowych, stosowanie nowoczesnych technik elektronicznych i bezprzewodowych.

Główny obszar zainteresowań naukowych i dydaktycznych kadry Zakładu stanowią dyscypliny związane z systemami łączności i informatyki, optymalizacją procesów kierowania i wsparcia dowodzenia, cyberbezpieczeństwem, zarządzaniem kryzysowym, eksploatacją systemów łączności i informatyki oraz analizą systemową bezpieczeństwa teleinformatycznego.

 

Zakład Teleinformatyki w ramach działalności dydaktyczno-naukowej realizuje następujące zdania:

  • planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności dydaktycznej w obszarze walki elektronicznej, łączności i informatyki kandydatów na żołnierzy zawodowych do objęcia obowiązków na pierwszym stanowisku służbowym;
  • współdziałanie z uczelniami cywilnymi i akademiami oraz centrami szkolenia w zakresie wymiany doświadczeń w dziedzinie planowania, organizacji i realizacji procesu dydaktycznego oraz wykorzystania infrastruktury dydaktycznej;
  • współdziałanie z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu oraz jednostkami wojskowymi w zakresie przygotowania dowódczego i specjalistycznego słuchaczy;
  • prowadzenie nadzorów dydaktycznych podczas szkoleń w centrach oraz jednostkach wojskowych;
  • upowszechnianie wyników badań naukowych, organizowanie seminariów, sympozjów oraz konferencji naukowych i szkoleniowych;
  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami edukacyjnymi w zakresie kształcenia, rozwoju naukowego kadry, a także rozwoju nauki i postępu technicznego;
  • koordynacja przedsięwzięć związanych z współpracą zagraniczną i wymianą doświadczeń.

 

KIEROWNIK ZAKŁADU TELEINFORMATYKI

Tel. MON: 261-658-173

 

Back to top