INSTYTUT DOWODZENIA


 

Zakład Wsparcia Bojowego jest jednostką organizacyjną Instytutu Dowodzenia. Prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w ramach przedmiotów specjalistycznych, przygotowujących podchorążych oraz słuchaczy kursów kwalifikacyjnych i doskonalących do dowodzenia pododdziałami Wojsk Rakietowych i Artylerii, Inżynierii Wojskowej, Obrony Przeciwlotniczej oraz Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia. Realizując statutowe cele i zadania Zakład współpracuje z jednostkami wojskowymi oraz centrami szkolenia w kraju i za granicą.

 

Zasadnicze kierunki działalności:

  • Przygotowanie słuchaczy w zakresie wszechstronnej wiedzy i umiejętności w przedmiotach specjalistycznych realizowanych przez Zakład Wsparcia Bojowego.
  • Kształtowanie u słuchaczy umiejętności dowodzenia pododdziałami w różnych rodzajach działań taktycznych.
  • Prowadzenie badań związanych z obszarem kształcenia Zakładu.
  • Zintensyfikowanie współpracy Zakładu z jednostkami wojskowymi, Centrami Szkolenia oraz Zakładami Przemysłu Obronnego w zakresie działalności szkoleniowej.
  • Doskonalenie form i metod organizacji zajęć dydaktycznych.
  • Rozwijanie u podchorążych i słuchaczy kursów kwalifikacyjnych (doskonalących) cech i nawyków z zakresu dowodzenia pododdziałem.

 

Inne zadania:

  • Propagowanie wśród podchorążych naukowych kół zainteresowań oraz sekcji.
  • Modernizacja bazy dydaktycznej Akademii do wymogów szkolenia specjalistycznego.
  • Wymiana doświadczeń pomiędzy Zakładem a jednostkami wojskowymi.
  • Podwyższanie kwalifikacji żołnierzy zawodowych w ramach kursów kwalifikacyjnych i doskonalących oraz kursów przeszkolenia kadr rezerwy.

 

KIEROWNIK ZAKŁADU WSPARCIA BOJOWEGO

Tel. MON: 261-658-269

 

 

 

Back to top