ZAKŁAD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU


 wr1  wr2

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI SPORTÓW WALKI

 1. Sala sportów walki przeznaczona jest do prowadzenia zajęć programowych, treningów, zawodów oraz innych form działalności sportowej.
 2. Z sali sportów walki korzystać mogą:
  1. grupy szkoleniowe według rozkładu zajęć programowych (treningowych), podchorążowie, kadra zawodowa i pracownicy wojska, w godzinach określonych harmonogramem wykorzystania obiektu;
  2. osoby uprawnione przez Rektora - Komendanta AWL na podstawie przepustek, zgodnie z planem wykorzystania obiektu;
 1. Osoby korzystające z sali sportów walki mają obowiązek:
  1. zapoznać się z regulaminem sali;
  2. pobrać klucz od szatni, pozostawić w zamian dokument tożsamości;
  3. przed wejściem na salę ćwiczeń zmienić obuwie i przebrać się w odpowiedni strój sportowy, zbędne rzeczy pozostawić w szatni;
  4. przed wejściem na matę zdjąć obuwie;
  5. przed przystąpieniem do ćwiczeń obowiązkowo przeprowadzić rozgrzewkę /dotyczy w szczególności treningów indywidualnych oraz innych niezorganizowanych form aktywności fizycznej/;
  6. wykorzystywać przybory i przyrządy zgodnie z ich przeznaczeniem;
  7. po zakończeniu ćwiczeń z przyborami, pozostawić je na właściwym miejscu lub zwrócić do magazynka podręcznego sprzętu sportowego;
  8. zauważone usterki sprzętu i urządzeń zgłaszać osobom funkcyjnym oraz do kadry ZWFiS.

ZABRANIA SIĘ

 1. Wchodzić na salę sportów walki bez zmiany obuwia.
 2. Ćwiczyć na macie w obuwiu.
 3. Wynosić sprzęt będący na wyposażeniu sali (bądź wypożyczony) poza salę.
 4. Wnosić na salę sportów walki przedmioty z ostrymi krawędziami.

 

Osoby niszczące nawierzchnię maty, sprzęt lub inne mienie znajdujące się na wyposażeniu sali, ponoszą odpowiedzialność materialną za spowodowane szkody.

Za pozostawione w szatni (na terenie sali) bądź zagubione przedmioty wartościowe lub pieniądze, osoby funkcyjne nie ponoszą odpowiedzialności.

Wykroczenia przeciwko regulaminowi będą pociągały za sobą sankcje do wyproszenia z sali sportów walki włącznie a także pozbawienia możliwości dalszego korzystania z niej.

 

 

 

Back to top