ZAKŁAD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU


s1  s2  s3

 

REGULAMIN SALI ĆWICZEŃ SIŁOWYCH

 1. Sala ćwiczeń siłowych przeznaczona jest do prowadzenia zajęć programowych, treningów oraz innych form działalności sportowej.
 2. Z sali ćwiczeń siłowych maja prawo korzystać:
  1. grupy szkoleniowe według rozkładu zajęć programowych (treningowych) pod nadzorem kadry dydaktycznej Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu lub dowódców pododdziałów;
  2. kadra i pracownicy wojska zgodnie z planem wykorzystania obiektu;
  3. słuchacze AWL indywidualnie, zgodnie z planem wykorzystania obiektu;
  4. osoby uprawnione przez Rektora - Komendanta AWL na podstawie przepustek, zgodnie z planem wykorzystania obiektu.
 1. Osoby korzystające z sali ćwiczeń siłowych mają obowiązek:
  1. stosować pomoc (asekurację) podczas ćwiczeń z dużymi obciążeniami;
  2. ćwiczyć zgodnie z przeznaczeniem przyrządów lub przyborów;
  3. zachować bezpieczną odległość od ścian z lustrami, podczas ćwiczeń z ciężarami wolnymi;
  4. nie odkładać gwałtownie na podłoże sztang czy sztangielek. Stosować gumowe podkłady zabezpieczające podłoże;
  5. obowiązkowo stosować zaciski do sztang;
  6. nie obciążać dodatkowo w sposób nieprawidłowy przyrządów;
  7. po zakończonych ćwiczeniach obowiązkowo odkładać używany sprzęt na poprzednie miejsce.
 1. Ćwiczący zobowiązani są do zgłaszania uwag prowadzącemu zajęcia (lub kadrze ZWFiS) dotyczących zauważonych usterek sprzętu czy innego mienia będącego na wyposażeniu sali.
 2. Ćwiczący zobowiązani są stosować się do uwag i poleceń w zakresie korzystania z sali ćwiczeń siłowych.
 3. W sali ćwiczeń siłowych obowiązuje estetyczny strój treningowy, obuwie zmienne oraz ręcznik.
 4. W sali ćwiczeń obowiązuje ciche zachowanie, nierozpraszające uwagi pozostałych osób.
 5. Osoby niszczące sprzęt lub inne mienie znajdujące się na wyposażeniu siłowni, ponoszą odpowiedzialność materialną za spowodowane szkody.
 6. Za pozostawione w szatni (na terenie sali) bądź zagubione przedmioty wartościowe lub pieniądze, osoby funkcyjne nie ponoszą odpowiedzialności.

 

Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń osób funkcyjnych, będą usuwane z sali oraz pozbawiane możliwości dalszego korzystania z niej.

 

 

Back to top