WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

Studia I stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” w specjalnościach: Bezpieczeństwo lokalne i Zarządzanie kryzysowe zapewnią absolwentom teoretyczne i praktyczne podstawy do:

  • pracy na stanowiskach specjalistów, operatorów i analityków bezpieczeństwa, w szczególności z zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa lokalnego w strukturach administracji publicznej, organizacjach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego, jak również do pełnienia funkcji w strukturach militarnych państwa w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych oraz innych działach związanych z obronnością państwa;
  • dalszego studiowania na studiach II stopnia oraz ciągłego samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w miarę postępującego rozwoju naukowo-technicznego i technologicznego we współczesnym społeczeństwie globalnym.


Potencjalnym rynkiem zatrudnienia dla absolwentów o najwyższych kwalifikacjach będą instytucje resortu obrony narodowej, spraw wewnętrznych, administracja rządowa oraz samorządowa. Inną sferą zatrudnienia absolwentów będą instytucje naukowo-badawcze, ośrodki wdrożeniowe, placówki kulturalno-oświatowe, szkolnictwo wyższe, sektor przemysłu obronnego oraz dynamicznie rozwijany sektor współpracy cywilno- wojskowej i inne instytucje obsługujące wielonarodowe siły sojusznicze.

 

 

Back to top