WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę w zakresie:

 • ogólnym, interdyscyplinarnym z nauk społecznych;
 • zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej;
 • odnoszącym się do istoty bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowań;
 • zasad funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa.

 

Absolwent studiów powinien posiadać umiejętności w zakresie:

 • wykorzystania ogólnej wiedzy interdyscyplinarnej z nauk społecznych w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych;
 • analizy i stosowania zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego;
 • gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
 • rozwiązywania problemów zawodowych;
 • skutecznego działania w grupie (zespole), m.in.: komunikowania się, negocjowania, motywowania;
 • oceny wpływu i skutków działań własnych i otaczającego go środowiska;
 • podejmowania racjonalnych decyzji z zarządzania i dowodzenia, opartych na ocenie zagrożeń, niepewności i ryzyka;
 • posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu;
 • posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym terminologii z zakresu bezpieczeństwa narodowego.

 

Absolwenci studiów powinni charakteryzować się pozytywnie ukształtowanymi postawami oraz cechami osobowo-zawodowymi w zakresie:

 • samoświadomości;
 • samoregulacji;
 • motywacji;
 • umiejętności społecznych;
 • empatii;
 • bystrości umysłu (spostrzegawczości);
 • zdolności adaptacyjnych;
 • umiejętności analitycznych;
 • przywództwa;
 • prawości.

 

Absolwenci będą prezentować szeroką wiedzę oraz wysoką kulturę osobistą i polityczną, a w tym: opanują zdolności i umiejętności oceny zmieniającej się sytuacji politycznej i militarnej, racjonalnego reagowania na destabilizujący wpływ czynników zewnętrznych oraz przystosowywania się do nowych warunków środowiska polityczno-militarnego.

Absolwenci będą dysponować nowoczesną wiedzą i podstawami teoretycznymi z ogólnych zagadnień bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, opartymi na podstawach nauk humanistycznych i wojskowych, dotyczących:

 • znajomości teoretycznych podstaw współczesnych systemów bezpieczeństwa, ich techniki i technologii oraz głównych dziedzin praktycznych zastosowań i perspektywicznych tendencji rozwojowych;
 • zasad i metodologii projektowania, budowy, wdrażania i użytkowania współczesnych systemów bezpieczeństwa w różnych dziedzinach życia społeczno-politycznego, a także gospodarczo-ekonomicznego;
 • dalszego samokształcenia i permanentnego doskonalenia w nowoczesnych dziedzinach naukowych i dyscyplinach praktycznych związanych z bezpieczeństwem narodowym oraz globalnymi kierunkami bezpieczeństwa międzynarodowego;
 • umiejętności wykorzystania w pracy zawodowej procedur związanych z procesem decyzyjnym realizowanym przez organy kierowania bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym oraz szeroko rozumianej współpracy cywilno-wojskowej w zakresie bezpieczeństwa państwa.

 

 

Back to top