WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

Głównym celem kształcenia studentów na studiach I stopnia kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” prowadzonego na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie jest przekazanie absolwentom nowoczesnej i utylitarnej wiedzy teoretycznej oraz stworzenie warunków do opanowania umiejętności praktycznych umożliwiających późniejsze podjęcie pracy w instytucjach i firmach związanych z realizacją zagadnień bezpieczeństwa.

Celem naukowym kształcenia jest przekazanie nowoczesnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych absolwentom do właściwej realizacji obowiązków zawodowych na różnych stanowiskach w instytucjach resortu obrony narodowej, administracji państwowej, w zespołach reagowania kryzysowego administracji rządowej i samorządowej, w społecznych organizacjach ratowniczych, w służbach, inspekcjach i straży oraz firmach związanych z obronnością kraju. Celem dydaktycznym procesu kształcenia jest przygotowanie absolwentów do rozwiązywania złożonych problemów bezpieczeństwa narodowego.

Studia I stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” mają charakter studiów zawodowych. Dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej, a w tym: zarządzania w sytuacjach kryzysowych, wykonywania projektów, serwisów, usług i produktów sektora bezpieczeństwa narodowego zgodnie z potrzebami instytucji resortu obrony narodowej, organów administracji państwowej, przedsiębiorstw, podmiotów gospodarczych, służb i organów administracyjnych, jak również przygotowują absolwentów do podjęcia studiów II stopnia.

Przygotowanie studentów w zakresie teorii i strategii bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa globalnego, regionalnego i lokalnego ma istotne znaczenie dla przyszłej pracy zawodowej, zwłaszcza prowadzenia analizy bieżącej sytuacji politycznej i jej wpływu na stan bezpieczeństwa na różnych poziomach.

 

 

Back to top