WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

Umiejętności i kwalifikacje absolwenta zostały określone zgodnie z uregulowaniami zawartymi w standardzie kształcenia oraz strukturą kwalifikacji absolwenta kierunku „Bezpieczeństwo narodowe”, a także z przyjętymi w ramach Procesu Bolońskiego tzw. deskryptorami efektów kształcenia. Absolwent studiów zawodowych otrzymuje tytuł zawodowy licencjata z bezpieczeństwa narodowego, w jednej z dwóch specjalności: Bezpieczeństwo lokalne lub Zarządzanie kryzysowe.

Zakładane cele kształcenia oraz kompetencje ogólne i specyficzne, które uzyskają absolwenci, odnoszą się do wiedzy, umiejętności i postaw, w tym umiejętności stosowania w praktyce zdobytej wiedzy, dokonywania ocen i formułowania sądów, komunikowania się z otoczeniem, kontynuacji kształcenia. Absolwent studiów I stopnia kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” powinien posiadać ogólną wiedzę interdyscyplinarną zgodnie ze „Standardem kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo narodowe - studia I stopnia”.

 

 

Back to top