WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

Studia II stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” w specjalnościach: Bezpieczeństwo lokalne i Zarządzanie kryzysowe zapewnią absolwentom teoretyczne i praktyczne podstawy do:

  • pracy na stanowiskach specjalistów, operatorów i analityków bezpieczeństwa, w szczególności z zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa lokalnego w strukturach administracji publicznej, organizacjach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego, jak również do pełnienia funkcji w strukturach militarnych państwa w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych oraz innych działach związanych z obronnością państwa;
  • dalszego, ciągłego samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w miarę postępującego rozwoju naukowo-technicznego i technologicznego we współczesnym społeczeństwie globalnym;
  • podejmowania wyzwań badawczych z zakresu bezpieczeństwa narodowego i kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia (doktoranckich).

 

Potencjalnym rynkiem zatrudnienia dla absolwentów o najwyższych kwalifikacjach będą instytucje wojskowe, Straż Graniczna, administracja rządowa oraz samorządowa. Inną sferą zatrudnienia absolwentów będą instytucje naukowo-badawcze, ośrodki wdrożeniowe, placówki kulturalno-oświatowe, szkolnictwo wyższe, sektor przemysłu obronnego oraz dynamicznie rozwijany sektor współpracy cywilno-wojskowej i inne instytucje obsługujące wielonarodowe siły sojusznicze.

 

 

 

Back to top