WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

Kierunek studiów „Bezpieczeństwo narodowe” prowadzony na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie ma na celu przygotowanie absolwentów do pracy w strukturach administracji publicznej, na stanowiskach kierowniczych w organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, instytucjach naukowo-badawczych, oświatowych i akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.

Celem naukowym kształcenia jest przekazanie nowoczesnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych absolwentom do wykonywania zadańw jednostkach administracji rządowej i samorządowej związanej z kwestiami zapewnienia bezpieczeństwa (bezpieczeństwo polityczne, finansowe, militarne itp.) oraz reagowania kryzysowego. Celem dydaktycznym procesu kształcenia jest przygotowanie absolwentów do twórczego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego - również w sytuacjach niestandardowych, na podstawie niekompletnych informacji. Gwarantuje słuchaczom zdobycie wiedzy specjalistycznej i umiejętności niezbędnych do objęcia wymienionej wcześniej grupy stanowisk. Studia II stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” stanowią uzupełnienie wiedzy z zakresu studiów pierwszego stopnia. Dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej, a w tym: zarządzania w sytuacjach kryzysowych, wykonywania projektów, serwisów, usług i produktów sektora bezpieczeństwa narodowego zgodnie z potrzebami instytucji resortu obrony narodowej, organów administracji państwowej, przedsiębiorstw, podmiotów gospodarczych, służb i organów administracyjnych, jak również przygotowują absolwentów do podjęcia studiów III stopnia. Przygotowanie studentów w zakresie strategii bezpieczeństwa, międzynarodowych stosunków politycznych i wojskowych, bezpieczeństwa globalnego, regionalnego i lokalnego ma istotne znaczenie dla ich przyszłej pracy zawodowej, zwłaszcza prowadzenia analizy bieżącej sytuacji politycznej i jej wpływu na stan bezpieczeństwa na różnych poziomach.

 

 

 

Back to top