WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

Absolwent studiów powinien posiadać specjalistyczna wiedzę w zakresie:

 • bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych;
 • bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • wykonywania analiz bezpieczeństwa i ryzyka;
 • funkcjonowania podmiotów związanych z bezpieczeństwem;
 • zasad prawnych oraz procedur związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych.

 

Absolwent studiów powinien posiadać umiejętności w zakresie:

 • korzystania z wiedzy nabytej podczas studiów w przyszłym zawodzie;
 • komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym;
 • aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej związanej z inżynierią bezpieczeństwa;
 • kierowania podległymi pracownikami oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną;
 • organizowania pracy, w tym organizowania i prowadzenia działań ratowniczych,
 • działań zapobiegających i ograniczających wypadki oraz awarie;
 • projektowania oraz monitorowania stanu i warunków bezpieczeństwa;
 • pełnienia funkcji organizatorskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem;
 • posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu;
 • posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym terminologii z inżynierii bezpieczeństwa.

 

Absolwenci studiów powinni charakteryzować się pozytywnie ukształtowanymi postawami oraz cechami osobowo-zawodowymi w zakresie:

 • samoświadomości;
 • samoregulacji;
 • motywacji;
 • umiejętności społecznych;
 • empatii;
 • bystrości umysłu (spostrzegawczości);
 • zdolności adaptacyjnych;
 • umiejętności analitycznych;
 • przywództwa;
 • prawości.

 

 

Back to top