WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

Umiejętności i kwalifikacje absolwenta zostały określone zgodnie z uregulowaniami zawartymi w standardzie kształcenia oraz strukturą kwalifikacji absolwenta kierunku inżynieria bezpieczeństwa, a także z przyjętymi w ramach Procesu Bolońskiego tzw. deskryptorami efektów kształcenia.

Absolwent studiów zawodowych otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera z inżynierii bezpieczeństwa, w jednej z dwóch specjalności: Inżynieria bezpieczeństwa technicznego lub Bezpieczeństwo w systemach logistycznych i transportowych.

Zakładane cele kształcenia oraz kompetencje ogólne i specyficzne, które uzyskają absolwenci, odnoszą się do wiedzy, umiejętności i postaw, w tym umiejętności stosowania w praktyce zdobytej wiedzy, dokonywania ocen i formułowania sądów, komunikowania się z otoczeniem, kontynuacji kształcenia.

Absolwent studiów I stopnia kierunku Inżynieria bezpieczeństwa powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencję odnoszące się efektów kształcenia w obszarze nauk technicznych z uwzględnieniem osiągnięcia także kompetencji inżynierskich.

 

 

Back to top