WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

Umiejętności i kwalifikacje absolwenta kierunku inżynieria bezpieczeństwa zostały określone zgodnie z uregulowaniami Polskiej Ramy Kwalifikacji w obszarze nauk technicznych z uwzględnieniem osiągnięcia także kompetencji inżynierskich.

Studia II stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa zapewnią absolwentom teoretyczne i praktyczne podstawy do:

 • pracy w organizacjach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach zarządzania kryzysowego;
 • pracy na stanowiskach specjalistów, operatorów i analityków bezpieczeństwa, w szczególności w firmach produkcyjnych lub konsultingowo–doradczych oraz transportowych;
 • pełnienia funkcji w resorcie obrony narodowej lub spraw wewnętrznych oraz innych obszarach związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa;
 • dalszego studiowania na studiach III stopnia oraz ciągłego samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w miarę postępującego rozwoju naukowo-technicznego i technologicznego.

 

Absolwenci posiądą również ogólną umiejętność zapobiegania, ograniczania i usuwania negatywnych skutków (szkód) funkcjonowania obiektów technicznych, zjawiska naturalne i umyślne destrukcyjne działanie ludzi. Umiejętności te pozwalają absolwentowi na pracę w zespołach interdyscyplinarnych ukierunkowanych na rozwiązywanie zagadnień związanych identyfikacją i prognozowaniem określonych zagrożeń, projektowaniem systemów bezpieczeństwa podmiotów punktowych i obszarowych (takich jak np.: porty, zakłady produkcyjne, aglomeracje miejskie, obiekty użyteczności publicznej), organizacją systemów ratownictwa, prowadzeniem akcji ratowniczych, wdrażaniem i eksploatacją zautomatyzowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem.

Zakładane cele kształcenia oraz kompetencje ogólne i specjalistyczne, które uzyskają absolwenci odnoszą się do wiedzy, umiejętności i postaw, w tym umiejętności stosowania w praktyce zdobytej wiedzy, dokonywania ocen i formułowania sądów, komunikowania się z otoczeniem, kontynuacji kształcenia.

 

Absolwent studiów powinien posiadać specjalistyczna wiedzę w zakresie:

 • nauk technicznych;
 • interdyscyplinarnym – z obszaru nauk technicznych;
 • zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa odnoszących się do istoty bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowań;
 • odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania;
 • zasad funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa.

 

Absolwent studiów powinien posiadać umiejętności w zakresie:

 • analizowania i rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii bezpieczeństwa;
 • korzystania z profesjonalnego oprogramowania;
 • prowadzenia badań i analiz przyczyn wypadków, awarii i katastrof, oraz proponowania rozwiązań alternatywnych;
 • projektowania i realizacji operacji i procesów w sferze bezpieczeństwa ludzi, w sytuacjach zagrożeń;
 • analizy i oceny ryzyka przedsięwzięć i operacji;
 • wykorzystania rozszerzonej wiedzy interdyscyplinarnej z nauk technicznych w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych;
 • gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
 • rozwiązywania problemów zawodowych;
 • skutecznego działania w grupie (zespole), między innymi: komunikowania się, negocjowania, motywowania;
 • oceny wpływu i skutków działań własnych i otaczającego go środowiska;
 • podejmowania racjonalnych decyzji z zarządzania i dowodzenia, opartych na ocenie zagrożeń, niepewności i ryzyka;
 • posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu;
 • posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2 + Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym terminologii z inżynierii bezpieczeństwa.

 

Absolwenci studiów powinni charakteryzować się pozytywnie ukształtowanymi postawami oraz cechami osobowo-zawodowymi w zakresie:

 • samoświadomości;
 • samoregulacji;
 • motywacji;
 • umiejętności społecznych;
 • empatii;
 • bystrości umysłu (spostrzegawczości);
 • zdolności adaptacyjnych;
 • umiejętności analitycznych;
 • przywództwa;
 • prawości.

 

 

Back to top