WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje trzy etapy:

ETAP I – postępowanie wstępne

Postępowanie wstępne obejmuje analizę dostarczonych przez kandydata dokumentów, ustalenie ilości kandydatów, przygotowanie i zebranie danych do postępowania kwalifikacyjnego.

W dniu stawiennictwa na postępowanie rekrutacyjne kandydat/ka ma obowiązek przedstawić Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty:

 1. kserokopię karty okresowych osiągnięć studenta AWL z I semestru;
 2. kserokopię świadectwa dojrzałości;
 3. inne dokumenty przydatne podczas rozmowy kwalifikacyjnej (świadectwa, dyplomy);
 4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) aktualną na dzień postępowania rekrutacyjnego - tj. wystawiona z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 5. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych. Opłata z tytułu egzaminu wstępnego w wysokości 50,00 złotych ustalona na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1627) oraz § 1 ust. 2 Rozporządzenia MNiSW z dnia 4 października 2016 roku w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1608) w oparciu o § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1627).
  Wydruk formularza wpłaty dostępny po dokonaniu rejestracji elektronicznej. Opłata nie podlega zwrotowi.


Uwaga:

Kandydat/ka nie zostanie zakwalifikowany/a do egzaminów w przypadku:

 1. braku lub negatywnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej bądź wojskowej pracowni psychologicznej, w dniu stawiennictwa na postępowanie rekrutacyjne (egzamin) w AWL,
 2. niedostarczenia ww. dokumentów.

 

ETAP II – postępowanie kwalifikacyjne

 1. Postępowanie kwalifikacyjne dla studentów Akademii, którzy złożyli wnioski o przyjęcie na I rok studiów I stopnia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego obejmuje:
  1. test znajomości języka angielskiego;
  2. sprawdzian sprawności fizycznej;
  3. rozmowę kwalifikacyjną.
 2. Zasady naliczania punktów kwalifikacyjnych z:
  1. testu znajomości języka angielskiego – piszą wszyscy kandydaci;
   • egzamin z języka angielskiego odbywa się na poziomie B1 (Common European Framework);
   • egzamin składa się z testu wielokrotnego wyboru i obejmuje ocenę znajomości języka angielskiego kandydata w zakresie materiału leksykalno–gramatycznego;
   • test zawiera 100 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Za prawidłowe rozwiązanie testu można uzyskać w sumie 100 punktów kwalifikacyjnych (po 1 punkcie za poprawnie udzieloną odpowiedź);
   • czas przeprowadzenia egzaminu – 120 minut.
    Uwaga:
   • Warunkiem pozytywnego zaliczenia testu znajomości języka angielskiego jest uzyskanie co najmniej 30 punktów.
    Poniżej wskazanej punktacji kandydat/ka uzyskuje – „0” (zero) punktów kwalifikacyjnych;
   • z testu znajomości języka angielskiego są zwolnieni kandydaci, którzy posiadają certyfikat wojskowy na poziomie: SPJ 2222 (wg Stanag 6001) i wyższym. Ww. dokument – przedstawiony Komisji Rekrutacyjnej w oryginalne w dniu stawiennictwa na egzamin – uprawnia kandydata do przepisania mu z testu znajomości języka angielskiego maksymalnej liczby (100) punktów kwalifikacyjnych;
  2. sprawdzianu sprawności fizycznej, który zawiera elementy sprawdzające siłę, szybkość, zwinność, wytrzymałość oaz umiejętność pływania kandydata, obejmuje następujące konkurencje:
   dla mężczyzn:
   - bieg na dystansie 1000 m;
   - bieg wahadłowy 10x10 m;
   - podciąganie na drążku;
   - pływanie 50 m kraulem na piersiach;
   dla kobiet:
   - bieg na dystansie 800 m;
   - bieg zygzakiem „koperta”;
   - zwis na ugiętych ramionach na czas;
   - pływanie 50 m kraulem na piersiach.
   Ze sprawdzianu można uzyskać w sumie 100 punktów kwalifikacyjnych.
   Za wynik poniżej minimum w danej konkurencji kandydat uzyskuje „0” (zero) punktów. Szczegółowy wynik punktowy ustala się na podstawie tabel 1 i 2.
   Uwaga:
   - sprawdzian sprawności fizycznej uważa się za pozytywnie zaliczony, jeżeli kandydat/ka uzyska co najmniej 5 punktów kwalifikacyjnych z każdej konkurencji objętej sprawdzianem.
   W przypadku niespełnienia ww. warunku kandydat za sprawdzianu sprawności fizycznej otrzymuje –„0” (zero) punktów kwalifikacyjnych;
   - jeżeli kandydat w dniu postępowania kwalifikacyjnego nie przedstawi zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do zdawania sprawności fizycznej w ramach postępowania kwalifikacyjnego lub przedstawi zwolnienie lekarskie, to za sprawdzian sprawności fizycznej otrzymuje „0” (zero) punktów kwalifikacyjnych.
  3. rozmowy kwalifikacyjnej:
   Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna ze wszystkimi kandydatami, którzy:
   - pozytywnie przejdą etap I;
   - pozytywnie zaliczą test znajomości języka angielskiego;
   - pozytywnie zaliczą sprawdzian sprawności fizycznej.
   Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja przyznaje kandydatowi od 0 do 50 punktów, oceniając predyspozycje do kształcenia w uczelni wojskowej oraz predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej), prezentowaną postawę, motywację do służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego i zawodu oficera, a także inne elementy na przykład posiadane uprawnienia, osiągnięcia sportowe.
   Uwaga:
   Rozmowę kwalifikacyjną uważa się za pozytywnie zaliczoną, jeżeli kandydat(ka) uzyska minimum 26 punktów kwalifikacyjnych.

 

ETAP III – postępowanie końcowe

 1. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, w którym podstawę przyjęcia na I rok studiów I stopnia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego z uwzględnieniem limitu wolnych miejsc na tym roku, stanowi pozytywne zaliczenie:
  • testu znajomości języka angielskiego;
  • sprawdzianu sprawności fizycznej;
  • rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Punkty uzyskane w trakcie postępowania kwalifikacyjnego (z testu znajomości języka angielskiego, sprawdzianu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej) sumuje się i na tej podstawie Komisja Rekrutacyjna sporządza listę rankingową studentów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów I stopnia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.
 3. Całość postępowania kwalifikacyjnego realizowana jest w oparciu o skalę punktową przedstawioną w tabeli.

 

ETAP WYSZCZEGÓLNIENIE

MAKSYMALNA ILOŚĆ

PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH

ETAP II Test znajomości języka angielskiego 100
Sprawdzian sprawności fizycznej 100
ETAP III Rozmowa kwalifikacyjna 50
RAZEM 250

  

 1. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kandydatów o miejscu na liście rankingowej decyduje lepszy wynik uzyskany:
  • ze sprawdzianu sprawności fizycznej, następnie
  • z testu znajomości języka angielskiego następnie
  • z rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej zapoznaje Rektora–Komendanta z wynikami postępowania rekrutacyjnego.
 3. Wynik całości postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna ogłasza do 7 dni po zakończonym postępowaniu.
 4. Komisja Rekrutacyjna w terminie 14 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego wydaje za świadczenie o zakwalifikowaniu albo decyzję o niezakwalifikowaniu. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej o niezakwalifikowaniu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. W zaświadczeniu o przyjęciu komisja rekrutacyjna w uzgodnieniu z prorektorem ds. dydaktycznych określa terminy i sposób zaliczenia różnic programowych w ramach kierunku studiów oraz zaliczenia przedmiotów wojskowych.
 5. W stosunku do studenta, który otrzymał zaświadczenie o zakwalifikowaniu na I rok studiów I stopnia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego w Akademii Wojsk Lądowych, Rektor –Komendant wydaje rozkaz personalny o powołaniu do służby kandydackiej.
 6. Z osobą przyjętą na I rok studiów I stopnia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego i powołaną do służby kandydackiej w dniu stawiennictwa do służby w Akademii, Rektor-Komendant podpisuje umowę (o której mowa w art. 124a ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych) określającą warunki zwrotu poniesionych kosztów na utrzymanie i naukę w przypadku:
  • zwolnienia ze służby kandydackiej na postawie art. 134 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 4 - 9;
  • niestawienia się do zawodowej służby wojskowej lub niepodpisania kontraktu na pełnienie służby kontraktowej;
  • zwolnienia z zawodowej służby wojskowej w okresie dwa razy dłuższym od czasu trwania nauki na podstawie art. 111 pkt 1,4,6 - 7,9 lit. a i pkt 11 - 16 oraz art. 112 ust. 1 pkt 1, w wysokości proporcjonalnej do czasu służby po zakończeniu nauki.
 7. Niepodpisanie umowy jest traktowane jako rezygnacja ze służby kandydackiej w AWL.

 

 

Back to top