WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

O przyjęcie na I rok studiów w AWL w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się student/ka studiów cywilnych, który/a:

  • nie posiada zaległości dydaktycznych związanych z realizacją studiów;
  • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
  • posiada zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do zdawania sprawdzianu sprawności fizycznej;
  • zaliczył/a przedmioty określone w planie studiów – przewidziane do zaliczenia po pierwszym semestrze w pierwszym terminie (wymagane zaliczenie pierwszej sesji egzaminacyjnej w ramach sesji zasadniczej);
    oraz spełnia warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1726, 2138, z 2017 r. poz. 60.)

 

 

 

 

Back to top