DZIEKANAT   


 

Na podstawie Rozporządzenia MNiSW z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 511), Rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 (Dz. U. z 2020, poz. 528) oraz zgodnie z Rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi realizacji praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia w Uczelni przyjęto następujące rozwiązania dotyczące realizacji praktyk przez studentów w okresie pandemii:

  • w związku z brakiem możliwości kontynuowania rozpoczętych i trwających praktyk studenckich dopuszcza się skrócenie czasu trwania praktyk oraz uzyskanie założonych efektów uczenia się dotyczących praktyk w sposób alternatywny, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
  • dziekani wydziałów podejmują decyzję o uznaniu dotychczasowej praktyki lub ewentualnym sposobie osiągnięcia efektów uczenia się wynikających z praktyk, na podstawie opinii wydziałowego pełnomocnika ds. praktyk studenckich, który określi:
  • czy w ramach  zrealizowanej do tej pory praktyki efekty uczenia się zostały osiągnięte i praktykę można uznać za zaliczoną
  • lub uzna za konieczne uzupełnienie brakujących efektów uczenia się, i na wniosek studenta, zostanie przedłużony okres zaliczenia praktyk, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września.

Indywidualne wnioski w sprawie przedłużenia zaliczenia praktyk należy składać do Dziekanatu. 

 

 

Back to top