DZIEKANAT   


 

Celem praktyki zawodowej, realizowanej przez studentów, jest pogłębienie wiedzy oraz kształtowanie odpowiednich cech i umiejętności nabytych w trakcie studiów, w warunkach pracy zawodowej, a także m. in.:

 • poznanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania firmy, przedsiębiorstwa, urzędu administracji rządowej i samorządowej, instytucji i innych jednostek organizacyjnych w których dopuszcza się odbywanie praktyki przez studentów kierunku zarządzanie;
 • poznanie specyfiki pracy na stanowisku wskazanym przez opiekuna praktyk którego wyznacza zakład pracy;
 • zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danej instytucji /jednostce;
 • zapoznanie z aktami prawnymi dotyczącymi podstaw prawnych funkcjonowania danej organizacji;
 • zapoznanie z przepisami prawnymi dotyczącymi zadań i kompetencji osób funkcyjnych w danej organizacji;
 • zapoznanie z przepisami prawnymi oraz dokumentacją dotyczącą ochrony danych osobowych, informacji niejawnych i wiadomości prawnie chronionych obowiązującymi w organizacji;
 • zapoznanie z techniką prowadzenia i archiwizowania dokumentacji na poszczególnych stanowiskach pracy i poprawnym jej prowadzeniu;
 • zaznajomienie z procedurami działania obowiązującymi w czasie kryzysu czy innego nagłego zdarzenia;
 • zapoznanie się z właściwym doborem metod oceny ryzyka wystąpienia zagrożeń;
 • zapoznanie studenta z procedurami i czynnościami kontrolnymi realizowanymi przez organizację w zakresie ochrony środowiska, monitoringu zagrożeń i wszystkich czynności realizowanych w zakresie działań oceny ryzyka;
 • zapoznanie się z praktycznymi rozwiązaniami dotyczącymi kontroli zarządczej lub oceny zagrożeń występujących w działalności bieżącej firmy/instytucji;
 • poznanie systemów i technologii informatycznych stosowanych przez zakład pracy wykorzystywanych w zarządzaniu produkcją, usługami, zasobami ludzkimi;
 • kształcenie umiejętności pracy w zespołach ludzkich przygotowujące do samodzielnej pracy oraz podejmowania decyzji;
 • udział w planowaniu czynności dotyczących zarządzaniem łańcuchami dostaw, przepływami finansowymi, alokacją zasobów organizacji;
 • zaznajomienie z mechanizmami zarządzania flotą pojazdów, powierzchnią magazynową oraz dostawami towarów;
 • poznanie metod zarządzania personelem stosowanych firmie lub organizacji;
 • poznanie metod zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola), charakterystycznych dla danej instytucji/jednostki w której odbywa się praktyka;
 • pozyskanie materiałów do pracy licencjackiej lub magisterskiej do prowadzenia prac badawczych związanych z tematem pracy;
 • aktywny udział w bieżących, ważnych z punktu widzenia funkcjonowania, instytucji/jednostki wydarzeniach, w szczególności takich jak kursy, szkolenia, konferencje, itp.
 • zapoznanie z dokumentacją, wykorzystywaną w działalności bieżącej organizacji, w tym z rodzajami dokumentów i ich obiegiem wewnątrz i na zewnątrz instytucji /jednostki;
 • zapoznanie z możliwościami przetwarzania i analizy danych;
 • kształcenie poczucia etyki zawodowej.


A ponadto:

 • weryfikacja wiedzy teoretycznej w praktyce, polegającej na ukształtowaniu umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktycznym funkcjonowaniu instytucji/jednostki;
 • sprawdzenie umiejętności własnych oraz ocena możliwości dostosowania się do potrzeb rynku pracy;
 • kształtowanie określonych postaw zawodowych;
 • dostrzeganie potrzeby ciągłego samokształcenia i podejmowania działań mających na celu pogłębianie zdobytej wiedzy;
 • wdrażanie do kontroli i korekty własnej pracy.

 

 

Back to top