DZIEKANAT   


 

 1. Przed rozpoczęciem praktyki student powinien:
  1. zapoznać się z zasadami organizacyjno-regulaminowymi oraz trybem zaliczenia praktyk, ich celem, a także z podstawowymi przepisami prawa pracy;
  2. zaopatrzyć się w dokumenty, które są niezbędne do odbycia i zaliczenia praktyki zawodowej, dostępne w Biurze Karier i Programów Międzynarodowych;
  3. ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.
 2. Podczas praktyki student zobowiązany jest do:
  1. zgłoszenia się w miejscu odbywania praktyki w oznaczonym terminie;
  2. ustalenia z zakładowym opiekunem praktyki zasad jej przebiegu;
  3. zapoznania się z regulaminem organizacyjnym instytucji/jednostki organizacyjnej, w którym odbywa się praktyka;
  4. przeprowadzenia wywiadu z osobą wyznaczoną przez instytucję/jednostkę organizacyjną nt. podstawowych celów, zadań, planów pracy, programów realizowanych przedsięwzięć;
  5. wykonywania poleceń wyznaczonego opiekuna oraz przełożonych w miejscu odbywania praktyki;
  6. przestrzegania przyjętego w miejscu odbywania praktyki trybu i porządku pracy oraz obowiązujących przepisów o ochronie informacji niejawnych, a także przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.
 3. Student odbywający praktykę zawodową zobowiązany jest do prowadzenia dziennika praktyk, w postaci zapisów czynności wykonywanych podczas praktyki, które powinny być potwierdzone przez Zakładowego Opiekuna Praktyk.

 

Back to top