WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


 

Dla kogo?

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Logistyka” przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć wiedzę specjalistyczną, umiejętności oraz kwalifikacje umożliwiające pracę na stanowiskach kierowniczych/menedżerskich w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach publicznych czy zakładach przemysłowych w sektorze logistyki.

Ponadto studia przygotowują studentów do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie”, które są także prowadzone na Wydziale Zarządzania.

 

W jakich specjalnościach?

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Logistyka” realizowane są w następujących specjalnościach:

 • logistyka systemu obronnego
 • systemy transportowe w logistyce

Wybór specjalności przez studentów następuje po drugim semestrze studiów.

 

Co zawiera program studiów?

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobywane w procesie kształcenia na kierunku „Logistyka” mają charakter wysoce aplikacyjny. Opisują one i wyjaśniają powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie, rozwój i współdziałanie organizacji gospodarczych, głównie przedsiębiorstw, lecz również organizacji należących do sektora publicznego. Studia dostarczają studentom wiedzy ekonomicznej i znajomości zasad zarządzania firmą oraz sprzyjają nabyciu przez nich umiejętności menedżerskich niezbędnych w dobie gospodarki rynkowej, takich jak: szybkie podejmowanie decyzji i przewidywanie ich konsekwencji, planowanie w różnym dystansie czasowym, uwzględniając potrzebę systemów dystrybucji, przepływu towarów, usług i informacji, a także umiejętność pracy pod presją. Zapewniają zdobycie doskonałej znajomości gospodarki i specyfiki firmy oraz sektora transportowego.

Umiejętności nabyte przez studenta w procesie kształcenia i uzyskane kompetencje społeczne są związane ze szczególnymi treściami kształcenia w toku studiów. Umiejętności i kompetencje społeczne nabyte przez studenta w czasie studiów pierwszego stopnia dotyczą zwłaszcza:

 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw
 • zarządzania zapasami
 • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową
 • zarządzania gospodarką odpadami
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych

Grupa treści podstawowych i kierunkowych obejmuje 40 przedmiotów oraz 3 fakultety (po 2-3 opcjonalne przedmioty), a także język obcy – cztery opcjonalne języki realizowane na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co umożliwia studentom posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu logistyki w danym języku.

Przykładowe przedmioty: Wprowadzenie do logistyki, Logistyka dystrybucji, Logistyka produkcji, Logistyka wojskowa, Logistyka zaopatrzenia, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Towaroznawstwo, Magazynowanie, Systemy identyfikacji towarowej i kodyfikacji, Ekonomika transportu, Podstawy logistyki międzynarodowej, Nowe trendy w logistyce (grupa przedmiotów do wyboru), Informatyka w logistyce, Ekonomia, Finanse, Rachunkowość, Podstawy zarządzania, Zarządzanie, Zarządzanie jakością, Marketing, Prawo gospodarcze, Kompetencje dowódcze i menedżerskie (grupa przedmiotów do wyboru), Komunikacja społeczna.

Grupa treści specjalistycznych zawiera odmienne treści kształcenia dla dwóch specjalności: logistyka systemu obronnego i systemy transportowe w logistyce.

Studenci kierunku uczestniczą w różnych formach zajęć dydaktycznych: wykładach, ćwiczeniach, warsztatach, seminariach, laboratoriach i projektach. Wykłady są prowadzone przez doświadczonych dydaktyków i uznanych specjalistów w danej dziedzinie, posiadających stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Praktyczny profil kształcenia jest spełniony również poprzez włączenie do kształcenia profesjonalistów – praktyków, którzy stanowią o zbliżeniu teorii z praktyką. Oprócz tradycyjnych form aktywnych zajęć, jak ćwiczenia w grupach, czy zajęcia laboratoryjne i seminaria, studenci biorą udział w takich formach jak: warsztaty, treningowe formy zajęć, także realizowanie indywidualnych lub zespołowych form pracy studentów przez metodę analizy przypadków, opracowywanie i publiczne prezentowanie projektów w ramach warsztatów diagnostyczno-projektowych.

Każdy student studiów pierwszego stopnia jest zobowiązany do odbycia w toku studiów minimum 3 miesięcy praktyki zawodowej. W Akademii jest także możliwość realizacji praktyki zawodowej w ramach praktyk zagranicznych – nie jest to jednak obligatoryjne.

Studia trwają 6 semestrów i obejmują ok. 1800 godz.

 

Co oferujemy?

 • Nowoczesny i bogaty program studiów.
 • Kształcenie na wysokim poziomie, ukierunkowane na umiejętności praktyczne i w wymiarze międzynarodowym.
 • Zajęcia akademickie z wysoko kwalifikowaną kadrą badawczo-dydaktyczną.
 • Szeroką gamę zajęć sportowych.
 • Zajęcia z języka obcego.

a także:

 • Spotkania z wybitnymi ekspertami i naukowcami z kraju i zagranicy.
 • Spotkania z doradcami zawodowymi.
 • Przedmioty fakultatywne w języku angielskim.
 • Koła i sekcje naukowe oraz sportowe.
 • Rozwój naukowy, m.in. poprzez publikację artykułów w zeszytach naukowych ruchu studenckiego oraz w The International Journal of Security Studies.
 • Spotkania z doradcami zawodowymi.
 • Staży w ramach kierunku/specjalności studiów.
 • Wyjazdy zagraniczne na wymiany stażowe i semestralne w ramach programu Erasmus+.
 • Uczestnictwo w szkoleniach i przedsięwzięciach międzynarodowych w kraju i za granicą.

Akademia posiada nowocześnie wyposażoną i stale modernizowaną infrastrukturę dydaktyczną. Do dyspozycji studentów jest także bezpłatny parking na 1000 samochodów oraz siłownia i sala walki wręcz, hala sportowa z salą bokserską, kryta pływalnia 25 m, korty tenisowe i ośrodek jazdy konnej.

 

Co po ukończeniu studiów?

Po zdaniu egzaminu dyplomowego i ukończeniu studiów, absolwenci mają możliwość:

 • kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie”;
 • podjęcia studiów podyplomowych;odbycia praktyk i/lub staży;
 • podjęcia pracy zgodnie z uzyskanym wykształceniem.

 

Sprawdź warunki i tryb rekrutacji

 

Back to top