WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


 

Dla kogo?

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie” przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje umożliwiające pracę na stanowiskach kierowniczych/menedżerskich w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach publicznych czy zakładach przemysłowych.

Studia są także adresowane do osób, które chcą związać swoją przyszłość zawodową z szeroko rozumianym sektorem obronnym, szczególnie zainteresowanych służbą w jednostkach Wojska Polskiego oraz innych służb mundurowych, ale także dla osób zainteresowanych pracą w centrach zarządzania kryzysowego administracji publicznej wszystkich szczebli, zakładach przemysłowych na stanowiskach odpowiedzialnych za planowanie i kierowanie w sytuacjach zagrożeń, w obronie cywilnej, służbach porządkowych urzędów miejskich (straż miejska, inżynieria miejska, zarząd dróg i mostów, zarząd komunikacji miejskiej) czy też służbach organizujących transport materiałów niebezpiecznych (dowodzenie takimi zespołami), itp.

Po ukończeniu studiów absolwent przygotowany jest do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz kierownika niższego i średniego szczebla zarządzania w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studia także przygotowują studentów do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie”, które są także prowadzone na Wydziale Zarządzania. 

 

W jakich specjalnościach?

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie” realizowane są w następujących specjalnościach:

 • zarządzanie kapitałem ludzkim, czyli m.in.:
  • treningi oparte na metodach coachingu i nowoczesnych technikach rozwoju personalnego
  • kształcenie predyspozycji przywódczych
  • doskonalenie umiejętności pracy w zespole i zarządzania ludźmi (metoda Kaizen i podobne)
 • zarządzanie systemami logistycznymi, czyli m.in.:
  • nowoczesna kodyfikacja z wykorzystaniem RFID oraz pokrewnych programów logistycznych
  • nowoczesne koncepcje logistyczne (Total Quality Management, Just In Time, Lean Management i wiele innych)
  • zarządzanie produkcją, transportem i spedycją
 • zarządzanie bezpieczeństwem w systemach informatycznych, czyli m.in.:
  • programowanie systemów informatycznych
  • bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu algorytmów i struktury danych
  • praca na modelach i symulacjach komputerowych, a także różnego rodzaju informatycznych technologiach mobilnych
 • zarządzanie w służbach mundurowych, czyli m.in.:
  • zajęcia praktyczne na strzelnicy i poligonie
  • samoobrona, walka w bliskim kontakcie, zajęcia typu cross
  • funkcjonowanie służb mundurowych i służb współpracujących (Wojsko Polskie, policja, straż pożarna, straż graniczna, służba więzienna, ratownictwo medyczne)

Wybór specjalności przez studentów następuje po drugim semestrze studiów.

 

Co zawiera program studiów?

W czasie studiów student zostaje wyposażony w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ekonomii, nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych. Wiedza ta dotyczy spełniania związanych z działalnością organizacji funkcji podstawowych, kierowniczych (zarządzania) i pomocniczych (stanowiących obsługę funkcji podstawowych i kierowniczych). W celu właściwej realizacji wymienionych funkcji wymagane jest nabycie przez studenta wiedzy z zakresu wykorzystania w procesie zarządzania koncepcji, metod, technik i narzędzi zarządzania. Wiedza z zakresu nauk pokrewnych to przede wszystkim wiedza humanistyczno-menedżerska (głównie socjologiczno-psychologiczna) i prawna. Z całością ma związek przyswojenie określonej wiedzy ogólnej oraz kształtowanie w procesie kształcenia wrażliwości etyczno-społecznej, otwartości na racje drugiej strony, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim.

Umiejętności nabyte przez studenta w procesie kształcenia i uzyskane kompetencje społeczne są związane ze szczególnymi treściami kształcenia w toku studiów. Umiejętności i kompetencje społeczne nabyte przez studenta w czasie studiów pierwszego stopnia dotyczą zwłaszcza:

 • realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacji,
 • rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi,
 • komunikowania się i pracy w zespole.

Grupa treści podstawowych i kierunkowych zawiera ok. 40 przedmiotów oraz 5 fakultetów, obejmujących po 2-3 opcjonalne przedmioty oraz przedmiot Język obcy obejmujący cztery opcjonalne języki realizowane na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co umożliwia studentom posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w danym języku.

Przykładowe przedmioty: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie projektami, Zarządzanie produkcją i usługami, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie kryzysowe, Zarządzanie jakością, Zarządzanie zmianami, Gry strategiczne w zarządzaniu, Rozwój przedsiębiorstwa, Public relations w zarządzaniu, Informatyczne systemy wspomagania decyzji, Bazy danych w zarządzaniu, Procesy informacyjne w zarządzaniu, Systemy informatyczne w zarządzaniu MŚP (KL), Technologie informacyjne, Statystyczne metody analizy danych i badania rynkowe, Elementy teorii decyzji, Psychologiczne uwarunkowania decyzji, Finanse, Rachunkowość finansowa, Przywództwo w organizacji, Trening kierowniczy, Trening potencjału kierowniczego, Innowacje w biznesie, Komunikacja w zarządzaniu, Mikroekonomia, Nauka o organizacji, Prawo cywilne i prawo pracy, Podstawy administracji, Podstawy marketingu, Statystyka opisowa i badania rynkowe, Podstawy metodologii badań w zarządzaniu.

Grupa treści specjalistycznych zawiera odmienne treści kształcenia dla poszczególnych specjalności.

Przykładowe przedmioty:

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim – Rynek pracy i planowanie zatrudnienia, Procedury zatrudniania i zwalniania pracowników, Nowoczesne systemy wynagrodzeń, Doradztwo zawodowe i coaching kariery, Procedury oceniania pracowników w organizacji, Kompetencje menedżerskie
 • Zarządzanie systemami logistycznymi – Logistyka produkcji, Logistyka zaopatrzenia, Koncepcje zarządzania logistycznego, Zintegrowane systemy informatyczne w logistyce, Autonomiczne platformy w logistyce, Logistyka międzynarodowa, Innowacje w zarządzaniu systemami i procesami logistycznymi (KL)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w systemach informatycznych – Podstawy programowania, Algorytmy i struktury danych, Informatyczne bazy danych, Podstawy sieci komputerowych, Modele i symulacje komputerowe, Informatyczne technologie mobilne, Systemy informacyjne zarządzania
 • Zarządzanie w służbach mundurowych – Kierunki rozwoju służb mundurowych, Polityka kadrowa w służbach mundurowych, Etyka w służbach mundurowych, Działalność sztabowo-biurowa, Gotowość obronna państwa, Obrona terytorialna i współpraca cywilno-wojskowa CIMIC

Studenci kierunku uczestniczą w różnych formach zajęć dydaktycznych: wykładach, ćwiczeniach, warsztatach, seminariach, laboratoriach i projektach. Wykłady są prowadzone przez doświadczonych dydaktyków i uznanych specjalistów w danej dziedzinie, posiadających stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Oprócz tradycyjnych form aktywnych zajęć, jak ćwiczenia w grupach, czy zajęcia laboratoryjne i seminaria – studenci biorą udział w takich formach jak: warsztaty, treningowe formy zajęć także realizowanie indywidualnych lub zespołowych form pracy studentów przez metodę analizy przypadków, opracowywanie i publiczne prezentowanie projektów w ramach warsztatów diagnostyczno-projektowych.

Każdy student studiów pierwszego stopnia jest zobowiązany do odbycia w toku studiów minimum 3 miesięcy praktyki zawodowej. W Akademii jest także możliwość realizacji praktyki zawodowej w ramach praktyk zagranicznych – nie jest to jednak obligatoryjne.

Studia trwają 6 semestrów i obejmują ok. 1900 godz.

 

Co oferujemy?

 • Nowoczesny i bogaty program studiów.
 • Kształcenie na wysokim poziomie, ukierunkowane na umiejętności praktyczne i w wymiarze międzynarodowym.
 • Zajęcia akademickie z wysoko kwalifikowaną kadrą badawczo-dydaktyczną.
 • Szeroką gamę zajęć sportowych.
 • Zajęcia z języka obcego.

a także:

 • Spotkania z wybitnymi ekspertami i naukowcami z kraju i zagranicy.
 • Spotkania z doradcami zawodowymi.
 • Przedmioty fakultatywne w języku angielskim.
 • Koła i sekcje naukowe oraz sportowe.
 • Rozwój naukowy, m.in. poprzez publikację artykułów w zeszytach naukowych ruchu studenckiego oraz w The International Journal of Security Studies.
 • Spotkania z doradcami zawodowymi.
 • Staży w ramach kierunku/specjalności studiów.
 • Wyjazdy zagraniczne na wymiany stażowe i semestralne w ramach programu Erasmus+.
 • Uczestnictwo w szkoleniach i przedsięwzięciach międzynarodowych w kraju i za granicą.

Akademia posiada nowocześnie wyposażoną i stale modernizowaną infrastrukturę dydaktyczną. Do dyspozycji studentów jest także bezpłatny parking na 1000 samochodów oraz siłownia i sala walki wręcz, hala sportowa z salą bokserską, kryta pływalnia 25 m, korty tenisowe i ośrodek jazdy konnej.

 

Co po ukończeniu studiów?

Po zdaniu egzaminu dyplomowego i ukończeniu studiów, absolwenci mają możliwość:

 • kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie”;
 • podjęcia studiów podyplomowych;
 • odbycia praktyk i/lub staży;
 • podjęcia pracy zgodnie z uzyskanym wykształceniem.

 

Sprawdź warunki i tryb rekrutacji

 

Back to top