WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


 

Dla kogo?

Studia drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie” przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną w dziedzinie szeroko rozumianego zarządzania oraz kwalifikacje umożliwiające pracę na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżera średniego
i wyższego szczebla, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studia przygotowują absolwentów do pracy w warunkach wolnego rynku, kierowania, organizowania oraz prowadzenia działalności szkoleniowej na podstawowych szczeblach organizacji. Gwarantują studentom zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji zadań na stanowiskach kierowniczych w organizacjach publicznych i przedsiębiorstwach. Ponadto stanowią uzupełnienie wiedzy z zakresu studiów pierwszego stopnia.

 

W jakich specjalnościach?

Studia drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie” realizowane są w następujących specjalnościach:

 • zarządzanie kadrami, czyli m.in.:
  • treningi oparte na metodach coachingu i nowoczesnych technikach rozwoju personalnego
  • kształcenie umiejętności zarządzania personelem
  • doskonalenie predyspozycji przywódczych
  • treningi technik motywacyjnych i przywództwa
  • projektowanie procesu rekrutacji, rozwoju i zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji
 • zarządzanie logistyką, czyli m.in.:
  • zarządzanie logistyką produkcji, usług, magazynowania, transportu i spedycji w skali krajowej i międzynarodowej
  • koncepcje stosowane w wiodących światowych korporacjach, jak m.in. Toyota, General Electric czy Amazon
  • wykorzystanie bramki RFID
  • programy logistyczne wykorzystywane w praktyce przez przedsiębiorstwa logistyczne
 • project manager (specjalność w języku angielskim), czyli m.in.:
  • doskonalenie kompetencji w zakresie realizacji zadań metodą projektową
  • kształtowanie umiejętności przywódczych w zarządzaniu zespołem projektowym
  • treningi potencjałów przywódczych ukierunkowanych na zarzadzanie projektami
  • doskonalenie umiejętności komunikacji w zespole na poziomie lider – podwładny
  • doskonalenie umiejętności myślenia krytycznego

Wybór specjalności przez studentów następuje po pierwszym semestrze studiów.

 

Co zawiera program studiów?

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobywane w procesie kształcenia na kierunku „Zarządzanie” mają charakter wysoce aplikacyjny. Opisują one i wyjaśniają powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie, rozwój i współdziałanie organizacji gospodarczych, głównie przedsiębiorstw, lecz również organizacji należących do sektora publicznego. Dodatkowym elementem wzmacniającym aplikacyjny charakter studiów jest możliwość osiągania niektórych efektów kształcenia bezpośrednio w środowisku pracy, w ramach praktyk zawodowych.

W trakcie studiów student zostanie wyposażony w pogłębioną wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych oraz wiedzę rozszerzoną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz pokrewnych, dotyczącą funkcjonowania i rozwoju organizacji gospodarczych, przede wszystkim przedsiębiorstw, w ich otoczeniu ekonomicznym, społecznym, prawnym oraz w podstawową wiedzę specjalistyczną. Realizacja programu studiów zmierza do wykształcenia u studentów zdolności krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystania do opisu oraz analizy złożonych problemów działalności organizacji gospodarczej i jej otoczenia.

Zakłada się, że w trakcie studiów studenci nabędą umiejętność aktywnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych oraz tworzenia i realizacji złożonych przedsięwzięć w środowisku pracy i poza nim, jak i pogłębioną umiejętność przedstawiania i konsultowania w gronie specjalistów swoich wniosków oraz teoretycznych i praktycznych przesłanek, które stanowią ich podstawę.

Umiejętności i kompetencje społeczne nabyte przez studenta w czasie studiów sprowadzają się przede wszystkim do:

 • krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali;
 • oceny wpływu otoczenia na zjawiska i procesy zarządzania oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych;
 • organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami;
 • negocjowania i przekonywania.

Grupa treści podstawowych i kierunkowych zawiera ok. 30 przedmiotów w tym 4 fakultety, obejmujące po 2-3 opcjonalne przedmioty oraz przedmiot Język obcy obejmujący cztery opcjonalne języki realizowane na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co umożliwia studentom posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w danym języku.

Przykładowe przedmioty: Koncepcje zarządzania, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie projektami, Strategie militarne w zarządzaniu, Psychologia w zarządzaniu i dowodzeniu, Zarządzanie ryzykiem w projektach, Zarządzanie wizerunkiem organizacji, Systemy zarządzania jakością, Rachunkowość zarządcza, Przedsiębiorczość, Makroekonomia, Badania marketingowe, Strategia marketingowa na rynku międzynarodowym, Controlling, Metody i strategie gry giełdowej, Kapitał ludzki w organizacji, Trening przywództwa, Elementy teorii gier, Negocjacje, Prawo cywilne, Prawo handlowe, Metodologia badań w zarządzaniu.

Grupa treści specjalistycznych zawiera odmienne treści kształcenia dla poszczególnych specjalności:

Przykładowe przedmioty:

 • Zarządzanie kadrami – Badanie metod i środowiska pracy, Wybrane procedury kadrowe w zatrudnianiu i zwolnieniach, Employer Branding – projektowanie i wdrażanie w organizacji Informatyczne wspomaganie służby personalnej, Zarządzanie kadrami w projektach UE.
 • Zarządzanie logistyką – Strategie i koncepcje zarządzania logistycznego, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Zarządzanie logistyką w sytuacjach kryzysowych, Logistyka dystrybucji i systemy CRM, Informatyczne systemy w logistyce, Koszty w logistyce i budżetowanie projektów logistycznych.
 • Project manager – Project planning, Advanced leadership in a project team, Time management in the project, Techniques & procedures for conflict resolution in the project team, EU project management.

Studenci kierunku uczestniczą w różnych formach zajęć dydaktycznych: wykładach, ćwiczeniach, warsztatach, seminariach, laboratoriach i projektach. Wykłady są prowadzone przez doświadczonych dydaktyków i uznanych specjalistów w danej dziedzinie, posiadających stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Oprócz tradycyjnych form aktywnych zajęć, jak ćwiczenia w grupach, czy zajęcia laboratoryjne i seminaria – studenci biorą udział w takich formach jak: warsztaty, treningowe formy zajęć także realizowanie indywidualnych lub zespołowych form pracy studentów przez metodę analizy przypadków, opracowywanie i publiczne prezentowanie projektów w ramach warsztatów diagnostyczno-projektowych.

Każdy student studiów drugiego stopnia jest zobowiązany do odbycia w toku studiów minimum 2 tygodni praktyki zawodowej na drugim semestrze nauki. W Akademii jest także możliwość realizacji praktyki zawodowej w ramach praktyk zagranicznych – nie jest to jednak obligatoryjne.

Studia trwają 4 semestry i obejmują ok. 1200 godz.

 

Co oferujemy?

 • Nowoczesny i bogaty program studiów.
 • Kształcenie na wysokim poziomie, ukierunkowane na umiejętności praktyczne i w wymiarze międzynarodowym.
 • Zajęcia akademickie z wysoko kwalifikowaną kadrą badawczo-dydaktyczną.
 • Szeroką gamę zajęć sportowych.
 • Zajęcia z języka obcego.

a także:

 • Spotkania z wybitnymi ekspertami i naukowcami z kraju i zagranicy.
 • Spotkania z doradcami zawodowymi.
 • Przedmioty fakultatywne w języku angielskim.
 • Koła i sekcje naukowe oraz sportowe.
 • Rozwój naukowy, m.in. poprzez publikację artykułów w zeszytach naukowych ruchu studenckiego oraz w The International Journal of Security Studies.
 • Spotkania z doradcami zawodowymi.
 • Staży w ramach kierunku/specjalności studiów.
 • Wyjazdy zagraniczne na wymiany stażowe i semestralne w ramach programu Erasmus+.
 • Uczestnictwo w szkoleniach i przedsięwzięciach międzynarodowych w kraju i za granicą.

Akademia posiada nowocześnie wyposażoną i stale modernizowaną infrastrukturę dydaktyczną. Do dyspozycji studentów jest także bezpłatny parking na 1000 samochodów oraz siłownia i sala walki wręcz, hala sportowa z salą bokserską, kryta pływalnia 25 m, korty tenisowe i ośrodek jazdy konnej.

 

Co po ukończeniu studiów?

Po zdaniu egzaminu dyplomowego i ukończeniu studiów, absolwenci mają możliwość:

 • podjęcia studiów podyplomowych;
 • odbycia praktyk i/lub staży;
 • podjęcia pracy zgodnie z uzyskanym wykształceniem;
 • realizacji przewodu doktorskiego i uzyskania stopnia naukowego doktora.

 

Sprawdź warunki i tryb rekrutacji

 

Back to top