AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Ponad 4 tysiące kadetów, w tym dwóch podchorążych Akademii Wojsk Lądowych uczestniczy w zajęciach realizowanych obecnie w Akademii Wojskowej w West Point (USMA). Szkolą się pod kierunkiem doświadczonych wykładowców i instruktorów, którzy dowodzili żołnierzami na wielu międzynarodowych misjach wojskowych. Sierż. pchor. Aleksandra Smoleń oraz sierż. pchor. Jakub Krawczyk jako pierwsi uczestniczą w wymianie studenckiej z USMA.

Podchorążowie wyjechali dzięki porozumieniu o współpracy, jakie Rektor – Komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka oraz Superintendent USMA gen. broni Robert Caslen, Jr. podpisali w październiku ubiegłego roku. Gwarantuje ono m.in. wymianę akademicką, co oznacza, że nasi podchorążowie uczą się za oceanem, a studenci z West Point na tych samych warunkach mogą kształcić się w AWL.

Semestr dla naszych podchorążych rozpoczęła oficjalna rejestracja, po której otrzymali, na czas nauki, osobiste komputery oraz przydzielono im tymczasowe adresy email, w celu sprawnej i szybkiej komunikacji z nauczycielami oraz innymi kadetami w kompanii. Podchorążowie zostali przydzieleni do kompanii E1/2batalionu/1 Regimentu i wyznaczeni na dowódców drużyn. Każdy z nich pod swoją komendą ma sześciu kadetów amerykańskich. Do ich obowiązków należy m.in. prowadzenie dokumentacji szkoleniowej oraz kontrola podległych kadetów.

W USMA kadeci służą w 4 regimentach. Regimenty podzielone są na bataliony, w skład których wchodzi w sumie 36 kompanii. W kompanii jest tylko jeden oficer (TCO) i jeden podoficer (TNCO). Pełnią oni jedynie czynności kontrolne i wspomagające. Wszystkie funkcje, począwszy od dowódcy sekcji do dowódcy kompanii, są sprawowane przez kadetów, którzy zamieniają się funkcjami po każdym zakończonym semestrze. Natomiast funkcje od dowódcy batalionu i regimentu oraz ich zastępców są zdublowane przez kadetów, na których spoczywają dodatkowe, wynikające z tego faktu, obowiązki.

- Dużym zaskoczeniem dla nas były zasady noszenia umundurowania przez kadetów amerykańskich - powiedział sierż. pchor. Jakub Krawczyk, dodając. - W West Point obowiązuje swoisty dress code. Przez cztery dni tygodnia kadeci poruszają się po Akademii w mundurach służbowych, w skład którego wchodzą ciemna koszula z krawatem, spodnie w kant i buty z wysokim połyskiem w celu nadania kadetom bardziej formalnego i akademickiego wyglądu. W środę, natomiast obowiązuje ubiór polowy armii amerykańskiej - dodał podchorąży.

Po zajęciach dydaktycznych, w godzinach popołudniowych i wieczornych, regulacje dotyczące noszenia umundurowania nie są już tak restrykcyjne i różnią się w zależności od rocznika kadetów. Pierwszy rok obowiązkowo chodzi w mundurze przez cały dzień. Drugi i trzeci mogą założyć strój, który jest określany mianem West Point Casual – ubranie cywilne, posiadające oznaczenia USMA. Tylko ostatni rocznik nie ma dokładnie sprecyzowanych norm ubioru.

Zajęcia w West Point, dla podchorążych AWL, są bardzo intensywne. - Choć mniej mamy praktyki niż w Akademii Wojsk Lądowych, a więcej teorii, to sposób nauczania w West Point opiera się na metodzie aktywnej nauki, co wymaga dobrego przygotowania do każdych zajęć. Dlatego w tygodniu prawie każdą wolną chwilę spędzamy na studiowaniu zadanego materiału i wykonywaniu zleconych zadań i projektów - powiedziała sierż. pchor. Aleksandra Smoleń.

Studia w Akademii West Point wymagają pracowitości i doskonałego zorganizowania. Zwłaszcza ta druga cecha jest niezbędna do poradzenia sobie w zorganizowaniu własnego życia studenckiego w Akademii. W celu wsparcia nowicjuszy, którzy rozpoczynają naukę w USMA, na uczelni organizowane są specjalne kursy, na których uczą, w jaki sposób właściwie planować swój czas, przygotowywać się do egzaminów i jak efektywnie studiować. Ma to uzasadnienie, gdyż Akademia stawia sobie za cel kształtowanie liderów i rozwijanie ich umiejętności przywódczych. Przygotowuje się w niej kadetów, którzy umiejętnie poradzą sobie w każdej sytuacji i będą wzorem dla podwładnych. Wymaga się także przestrzegania kodeksu honorowego i poszanowania starszych stopniem.

Kadeci nie mają sprecyzowanej specjalności wojskowej aż do 4 roku. Przez pierwsze 3 lata uczęszczają na przedmioty ogólnowojskowe oraz cywilne. Nie mają też narzuconego głównego kierunku studiów. Mogą wybierać przedmioty spośród szerokiej gamy oferowanej przez Akademię. Zajęcia odbywają się w małych grupach. W „course guide” i sylabusie opisane są każde zajęcia, zagadnienia do przygotowania, literatura i pytania obowiązkowe, a dostęp do nich ma każdy student w celu właściwego przygotowania się do zajęć.

Beat Navy! Bardzo istotną rolę w procesie dydaktycznym kadetów odgrywa właściwy rozwój sprawności fizycznej, realizowany poprzez wykreowanie szeroko rozwiniętych grup sportowych, otwartych na nowych członków. Wspólne treningi i rywalizacja sportowa jest jednym z ważniejszych czynników scalających całą społeczność West Point. Nie tylko kadeci, ale również oficerowie z rodzinami i pracownicy Akademii są związani z drużynami akademickimi. Na ważnych wydarzeniach sportowych obecność jest obowiązkowa i jest to doskonała okazja, aby budować ducha USMA - powiedział sierż. pchor. Jakub Krawczyk. Zwycięzcy indywidualni i zespołowi ważnych dla Akademii zawodów sportowych, zawsze są doceniani na oczach innych studentów. Podkreślana jest przy tym rywalizacja na gruncie akademickim. - Największym rywalem West Point jest Akademia Marynarki Wojennej z Annapolis. Najbardziej znanym symbolem tej rywalizacji jest mecz futbolu Army – Navy, rozgrywany na oczach setek tysięcy widzów. Od niego pochodzi również hasło „Beat Navy”, które funkcjonuje wśród żołnierzy US Army.

West Point to również tradycja i historia z którą kadeci obcują na co dzień. Widać to czytając nazwy budynków oraz opisy charakterystycznych miejsc w West Point. Wszystkie nazwy budynków pochodzą od imienia generałów, którzy w sposób szczególny zasłużyli się dla kraju, a inne charakterystyczne miejsca mają swoje nazwy, które nawiązują do historii Stanów Zjednoczonych czy ważnych wartości kultywowanych wśród społeczności akademickiej USMA. Na terenie Akademii znajdują się pomniki, skwery, parki i pozostałości z czasów Wojny Secesyjnej, o których każdy kadet, podczas szkolenia podstawowego, ma obowiązek nauczyć się historii oraz ich dokładnej nazwy i lokalizacji.

Akademia Wojskowa w West Point jest najważniejszą uczelnią wojskową w Stanach Zjednoczonych kształcącą od ponad dwóch stuleci kadrę oficerską armii amerykańskiej. West Point oferuje naukę na 37 kierunkach studiów, realizowanych na 13 wydziałach.

Wizyta Rektora-Komendanta w West Point


Tekst: kpt. Marcin Jasnowski

Zdjęcia: AWL

 

Back to top